Kursplan

Kursplan: Flerkameraproduktion, fördjupning

Kurskod: BQ2038
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-08-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Studenten ska efter fullbordad kurs kunna:

 • planera och, i grupp, genomföra flerkameraproduktioner med inriktning mot sport, teater eller musik
 • redogöra för funktionen hos den tekniska utrustning som används vid flerkameraproduktion
 • hantera den tekniska utrustning som krävs vid en flerkameraproduktion i studiomiljö och vid externa produktioner
 • analysera och göra medvetna estetiska val vid flerkameraproduktion
 • analysera och förklara hur flerkameraproduktion är organiserad och relatera till organisationsteori
 • redogöra för och diskutera arbetslivsetik inom tv-produktion.

Innehåll

Fokus på kursen ligger på förståelse för de val man står inför vid en flerkameraproduktion och hur yrkesrollerna relaterar till varandra. Kursen innehåller ett flertal mindre projekt där studenterna ansvarar för att planera och genomföra olika typer av flerkameraproduktion, som teater, musik eller sport. Studenterna arbetar i projektgrupper där de tilldelas olika yrkesroller. Utifrån projektets specifika förutsättningar planerar den student som har producentansvar hur det ska produceras och den student som är tekniskt ansvarig planerar och leder arbetet tekniskt. Vid uppföljning av projekten diskuteras produktionen både som produkt och som arbetsprocess.
Under kursen gör studenterna en mindre fältstudie av organisationen vid en flerkameraproduktion som redovisas individuellt.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska övningsproduktioner, föreläsningar, seminarier, laborationer och genom skriftliga arbeten.

Arbetsformer

Studenten tillgodogör sig kursen genom deltagande i föreläsningar, seminarier, övningsproduktioner och genomförandet av en undersökning av en produktions organisation och yrkesroller.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på två av de tre momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Flerkameraproduktion - 7 hp
Moment 2: Organisering av flerkameraproduktion - 3 hp
Moment 3: Undersökning av yrkesroller - 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen TV-nyheter och flerkameraproduktion, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ2028.

Summary in English

On completion of the course, the student should be able to:

 • plan and, in groups, carry out multi-camera productions, with an emphasis on sports, theatre and music
 • explain the function of the technical equipment used in multi-camera productions
 • use the technical equipment required in a multi-camera production in a studio environment as well as with external productions
 • analyze and make informed aesthetic choices in multi-camera productions
 • analyze and explain how a multi-camera production is organized and relate it to organization theory
 • explain and discuss ethics within the branch of television production.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6R
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen TV-nyheter och flerkameraproduktion, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se