Kursplan

Kursplan: Kvalificerat filmmanusprojekt

Kurskod: BQ2039
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-09-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • på professionell nivå självständigt initiera, presentera, planera och genomföra ett manus för film
 • utveckla ett filmmanus utifrån en föreskriven arbetsprocess
 • urskilja och tillämpa branschmässiga format och genrer och de krav som ställs på dramaturgi och visuell gestaltning
 • värdera sitt projekt utifrån kunskaper om målgrupp, distribution och finansiering
 • värdera sina egna förutsättningar och möjligheter att genomföra projektet och kunna relatera dessa kompetenser till samarbetsparter och en yrkespraktik
 • skriftligen reflektera över sin arbetsprocess, projektets utfall samt relatera detta till medieproduktionens villkor idag
 • värdera etiska aspekter av arbetsprocessen, samt berättelsens innehåll respektive gestaltning.

Innehåll

Studenten skriver ett manus för en trettiominutersfilm. Arbetsgången är strukturerad enligt branschmässig praxis och studenten planerar och genomför arbetet enligt denna gång. Studenten presenterar en idé eller ett synopsis för bedömning och därefter vidtar självständigt arbete med avbrott för avstämningar och handledning. Projektet redovisas och diskuteras med externa läsare från branschen. Kursen avslutas med att studenten reflekterar över arbetsprocessen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, handledarmöten samt genom författandet av ett manus för en trettiominutersfilm. Därutöver examineras kursen genom en skriftlig reflektion.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av presentation av förslag och respons på detta, självständigt arbete, handledningar samt seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2 och ytterligare ett moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Pitch av manusidé och muntlig presentation av färdigt manus - 3hp
Moment 2: Komplett manus för kortfilm eller TV-drama - 9hp
Moment 3: Skriftlig reflektion - 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 127,5 hp, varav 97,5 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ersätter BQ2022.

Summary in English

The course covers the film script writing process. The student independently initiates, presents, plans and completes a film script for a 30 minute film. A screenplay is developed on a professional level, through a set work process. Industry-related formats and genres, as well as the demands of dramaturgy and visual design, are identified and applied. The students assess their projects regarding target audience, distribution and financing, as well as evaluate their own abilities and possibilities to implement the project.
On completion of this course, student will be able to:

 • on a professional level, independently initiate, present, plan and implement a film script
 • develop a screenplay through a set work process
 • identify and apply industry-related formats and genres, and the demands on dramaturgy and visual design
 • evaluate their project regarding target audience, distribution and financing
 • evaluate their own abilities and possibilities to implement the project and relate these skills to professional practice
 • write and reflect on their working process, project outcomes and relate this to the conditions in media production today
 • evaluate ethical aspects of the working process, and the content and form of the story.

Litteratur

Referenslitteratur