Kursplan

Kursplan: Kandidatexamensarbete i Bildproduktion

Kurskod: BQ2042
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2014-10-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och formulera ett forskningsproblem inom medieproduktion och därmed visa goda insikter i ämnet
  • visa teoretisk och metodologisk förmåga i forskningsarbetet
  • på ett välstrukturerat sätt redovisa hela arbetet i skrift i form av en vetenskaplig uppsats med korrekt formalia
  • på ett välstrukturerat och självständigt sätt granska andra studenters vetenskapliga uppsatser.

Innehåll

Studenterna genomför individuellt eller i en mindre grupp (högst tre personer) en forskningsuppgift som de självständigt formulerat. Uppgiften kan även inkludera en mediaproduktion eller en laboration. Resultatet ska redovisas i en skriftlig vetenskaplig uppsats.

Examinationsformer

Kursen examineras dels genom att studenten försvarar sin egen uppsats vid ett seminarium och dels själv opponerar på en annan uppsats.

Arbetsformer

Studenten deltar aktivt vid seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ2014.

Summary in English

After completing the course, students should be able to:

  • identify and formulate a research question in the field of media production and in such a way demonstrate a good understanding of the topic
  • demonstrate theoretical and methodological capacity in their research
  • in a structured manner, present their entire work in writing in the form of a scientific paper in an academically correct manner
  • in a well-structured and independent manner, examine the academic essays of other students.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2Z
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se