Kursplan

Kursplan: Exponeringsprojekt i bildproduktion

Kurskod: BQ2046
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • på professionell nivå självständigt initiera, planera och genomföra ett medieprojekt inom området rörlig bild eller manus för rörlig bild
 • urskilja och tillämpa branschmässiga format och genrer och de krav som ställs på dramaturgi och audiovisuell gestaltning
 • muntligen och skriftligen motivera och förklara sitt projekt utifrån idé, målgrupp, distribution och projektplanering samt kunna relatera dessa aspekter till branschmässiga villkor
 • föra utförliga etiska resonemang om så väl projektets arbetsvillkor, som innehåll och form i produktionen
 • värdera sina egna förutsättningar och möjligheter att genomföra projektet och kunna relatera dessa kompetenser till samarbetsparter och en yrkespraktik
 • skriftligen reflektera över sin arbetsprocess, projektets utfall samt relatera detta till medieproduktionens villkor idag.

Innehåll

Studenten genomför antingen ett medieproduktionsprojekt i grupp med inriktning mot rörlig bild eller skriver ett manus för novellfilm. Arbetsgången är strukturerad enligt branschmässig praxis och studenten planerar och genomför arbetet enligt denna gång. Studenten presenterar idén/synopsis för bedömning och därefter vidtar självständigt arbete med avbrott för avstämningar och handledning. Projektet redovisas och diskuteras med externa kommentatorer från branschen. Kursen avslutas med en redovisning av erfarenheter som gjorts under projektarbetet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, handledarmöten samt genom genomförandet av ett projekt i grupp där den individuella insatsen preciseras. Grupprojektet kan ersättas av författandet av ett manus för novellfilm. Därutöver examineras kursen genom muntliga presentationer och en skriftlig reflektion som ventileras.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av självständigt arbete och projektarbete i grupp, samt seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2 och 4 samt ytterligare ett moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Projektplan - 3 hp
Moment 2: Pitch av projektidé och muntlig presentation av produktion - 3 hp
Moment 3: Projektarbete eller manus - 6 hp
Moment 4: Skriftlig reflektion - 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 135 hp varav 90hp inom bildproduktion, inklusive kursen Bildproduktion: Teori och Metod, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ2044.

Summary in English

In the course students learn how to present a project idea for a moving image production or writing a script, how to accomplish and fulfill the project, as well as how to present the final result.
The main learning outcome is what it takes to fulfill a producers responsibility for the complete production, not only in theory, but through the completion of an actual project.
On completion of this course, student will be able to:

 • on a professional level, independently initiate, plan and implement a media project in the field of moving images or script for moving images
 • identify and apply industry-related formats and genres, and the demands on dramaturgy and visual design
 • orally and in writing justify and explain their project regarding its concept, target audience, distribution and project planning and relate these aspects to industry conditions
 • carry out a comprehensive ethical reasoning about the working conditions of the project as well as the content and form of the production
 • evaluate their own abilities and possibilities to implement the project and to relate these skills to professional practice
 • write and reflect on their working process, project outcomes and relate this to the conditions in media production today.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6H
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]135 hp varav 90hp inom bildproduktion, inklusive kursen Bildproduktion: Teori och Metod, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se