Kursplan

Kursplan: Kvalificerad filmproduktion

Kurskod: BQ2047
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • planera, organisera och genomföra en kortfilmproduktion
 • tillämpa kunskaper om hur ett manus omvandlas till film och därigenom visa fördjupad förståelse för dramaturgins betydelse
 • visa insikt om rummets och scenografins betydelse för berättelsen
 • tillämpa kunskaper om praktiska rutiner och de rollfördelningar som förekommer i professionell filmproduktion
 • visa färdigheter i att hantera mer avancerad inspelningsutrustning för bild och ljud
 • visa kunskap om fotots och ljussättningens betydelse i en fiktiv kortfilm
 • visa kunskap om ljudets betydelse som berättarkomponent för helheten
 • visa färdigheter i hur man klipper en fiktiv kortfilm med tonvikt på dialog och rytm
 • visa kunskap om ljudläggning och efterbearbetning i en fiktiv kortfilm
 • föra ett genomgripande etiskt resonemang om filmisk gestaltning.

Innehåll

Ett filmprojekt utgör kärnan i kursen där studenten tar en aktiv roll i hela produktionskedjan. Studenten arbetar i grupp med andra studenter med att anpassa ett färdigt manus till projektet. Därefter följer arbete med projektplanering, scenografi, inspelning, klippning, ljudläggning och efterbearbetning. Studenten tillägnar sig kunskap om filmbranschens arbetsmetoder och villkor.

Examinationsformer

Kursen examineras genom

 • fortlöpande bedömning av förproduktionen, inspelningsarbetet och efterbearbetningen.
 • redovisningsseminarium om produktionen
 • skriftlig reflektion om det egna arbetet under produktionen

Arbetsformer

Studenten tillgodogör sig kursen genom

 • föreläsningar
 • seminarier
 • laborationer
 • produktion av en kortfilm
 • skriftlig rapport

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på minst två av de betygsatta delmomenten plus minst G på ett tredje.

Betygsrapportering:
Moment 1: Seminarier om filmproduktion, manusarbete och planering - 5 hp
Moment 2: Filmproduktion med avslutande redovisningsseminarium - 5 hp
Moment 3: Arbetsprocessen, skriftlig rapport - 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 90 hp inom Bildproduktion, inklusive kurserna Klippfördjupning Film/TV, 7,5 hp grundnivå 2 och Digital efterbearbetning av ljud och bild, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ2030 och BQ2045.

Summary in English

Upon completion of the course, students should be able to:

 • plan, organize and produce a short film
 • use knowledge of how a script is converted for film and thereby show advanced knowledge of the significance of dramaturgy
 • demonstrate an understanding of the significance of space and stage design for the story
 • use knowledge of practical procedures and the role divisions that occur in professional film production
 • demonstrate an ability to work with more advanced recording equipment for image and sound
 • demonstrate knowledge of the importance of cinematography and lighting in a fictional short film
 • demonstrate knowledge about the importance of sound as a part of storytelling
 • demonstrate skills in how to edit a fictional short film with an emphasis on dialogue and rhythm
 • demonstrate knowledge of sound editing and postproduction in fictional short films
 • maintain a pervasive ethical reasoning about film representation.

Litteratur

Referenslitteratur