Kursplan

Kursplan: Människan och den rörliga bilden

Kurskod: BQ2048
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-02-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

 • omsätta teoretiska begrepp och koncept i audiovisuell form
 • visa förtrogenhet med olika vetenskapliga perspektiv inom diskurser för produktionsstudier, design, multimodalitet, fenomenologi, och perception
 • visa på en grundläggande förståelse för receptionsstudier som metod
 • kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån en tydlig ämnesformulering, ett ämnesadekvat urval av idéer och exempel, med logisk stringens och passande disposition
 • i sitt skrivande och laborativa arbete tillämpa teoretiska och metodologiska aspekter
 • ge kritisk och konstruktiv respons på andra studenters skriftliga och laborativa arbeten.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom produktionsstudier, design, multimodalitet, perception och fenomenologi. Studenten reflekterar över hur teorier inom dessa diskurser kan vara användbara för filmskaparen genom att omsätta begrepp och teorier i audiovisuell form. Uppkomsten av det moderna designbegreppet studeras i relation till rörligbildproduktion.

Examinationsformer

Examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift och tenta (5 hp), samt övningsuppgifter (2,5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, tillämpningsövningar och seminarier. Arbete i grupp och enskilda uppgifter varvas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1.

Betygsrapportering:
Moment 1: Akademisk essä och tenta - 5 hp
Moment 2: Laborationer / workshopar - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 45 högskolepoäng inom Bildproduktion, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ2040.

Summary in English

In this course a set of core concepts from production studies, design, multimodality, human-technology interaction, cognition and phenomenology are discussed and practised, in relation to audiovisual production. Laboratory sessions take the form of workshops in studios.
Upon completion of this course, the student will be able to:

 • with logical lucidity and a suitable disposition, communicate both orally and in writing, based on a clearly worded topic and a selection of ideas and examples appropriate for the topic
 • adapt and use basic theories and methods in his or her own writing and work
 • constructively criticize other students‘ written work and laboratory work
 • be familiar with the different scientific perspectives in discourses for production studies, design, multimodality, phenomenology, cognition and human-technology interaction
 • be familiar with reception studies as a scientific method
 • adapt theories and concepts into audiovisual form.

Litteratur

Referenslitteratur