Kursplan

Kursplan: Konceptutveckling inom medieproduktion

Kurskod: BQ2049
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-19.
Reviderad:
Reviderad 2016-11-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-11-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • analysera och redogöra för hur olika TV-program relaterar till skilda genrer och TV-format
  • diskutera hur produktion av TV-program påverkas av andra medieformer
  • i grupp utveckla ett nytt programkoncept som inbegriper såväl innehåll och form som arbetsformer, där produktion av rörliga bilder ingår
  • diskutera hur en enskild medieproduktion (manusproduktion, rörlig bild eller digitala medier) kan relateras till sitt ekonomiska fält, ur olika perspektiv
  • visa medvetenhet om de grundläggande tekniska, organisatoriska, juridiska, ekonomiska och etiska frågeställningar som ett nytt mediekoncept innebär
  • tillämpa de praktiska rutiner som krävs för att skapa nödvändig dokumentation för ett mediekoncepts genomförande som projekt
  • presentera och marknadsföra idéer om mediekoncept till tänkta kunder utifrån branschmässiga villkor.

Innehåll

Studenten studerar aktuella marknadsvillkor för medieproduktioner i relation till olika samhällssektorer. Omvärldsanalys, idégenerering, konceptutveckling, planering, budgetering och avtalsfrågor för medieprojekt studeras. Studenten tar i grupp med andra studenter ansvar för produktionsplanering och utvecklar på eget initiativ ett projekt från idé till presentation av projektförslaget. Studenten beskriver sin egen professionella roll i projektet. Dessutom diskuteras producentrollen och projektledarrollen i förhållande till konceptutveckling. Studenten tillämpar s.k. “pitch“ av idéer inför en tänkt kund eller samarbetspartner.

Examinationsformer

Kursen examineras genom tre moment.
Moment 1: Examineras genom muntliga presentationer: redogörelser vid seminarier, redovisning av konceptförslag, ‘pitch‘ av konceptförslag inför bedömare (2hp)
Moment 2: Examineras genom audiovisuella presentationer: utdrag ur analyserat TV-program, konceptförslag, showreel (2,5hp)
Moment 3: Examineras genom skriftliga arbeten: skriftlig analys av TV-program, redogörelse för konceptutvecklingsprocess, projekt- och produktionsplan (3hp)

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier, och ett projektarbete som genomförs i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG på samtliga betygsmoment.

Betygsrapportering:
Moment 1 - Muntlig framställning (2hp)
Moment 2 - Audiovisuell framställning (2,5hp)
Moment 3 - Skriftlig framställning (3hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 120 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Kvalificerad filmproduktion, 15 högskolepoäng grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ2020 och BQ2043.

Summary in English

On completing the course, the student will be able to analyze and account for how different TV shows relate to different TV genres and TV formats. The student will also be able to explain how other forms of media affect the production of a TV show. The student will be able to develop a new concept for a TV show together with others, which includes content and forms of production where moving images are essential. The student will also be able to relate specific TV productions to their particular financial field, as well as present basic technical, organizational, legal, financial and ethical issues in regard to a new media concept. The student will be able to apply practical routines for creating necessary documents before the implementation of a media concept as a project. Finally, the student will be able to present and market ideas for a media concept towards assumed clients on industry-standard terms.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6T
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]120 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Kvalificerad filmproduktion, 15 högskolepoäng grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se