Kursplan

Kursplan: Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier

Kurskod: BQ2050
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa teoretisk kännedom om och praktisk färdighet i att skriva dramatiska dialoger
  • redogöra för och praktiskt tillämpa grundläggande begrepp i retorik
  • tillämpa grundläggande kunskaper i samtals-, text- och innehållsanalys
  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • kommunicera, både muntligt och skriftligt, på ett koncist och tydligt sätt
  • visa förmåga att samarbeta med andra studenter kring manusskrivning och ljudproduktion.

Innehåll

Dialogens funktion i olika typer av drama studeras och studenten gör text- och innehållsanalyser av en befintlig dramatisk text. Studenten skriver ett dialogmanus, utvecklar en grundläggande förståelse för skådespelarinstruktion och gör en ljudinspelning av nämnda manus. Retorik samt samtalsanalys studeras och tillämpas i samband med manusskrivandet.

Examinationsformer

Examination sker i form av manusskrivning med grupphandledning och workshops samt ljudinspelning (5hp), skriftlig analysövning och diagnostiskt prov (5hp) samt examinerande seminarier, hemtentamen och promemorior (5hp).

Arbetsformer

Studenten tillgodogör sig undervisningen i form av föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar och seminarier. Arbete i grupp och enskilda uppgifter varvas. Närvaro vid seminarier, handledningar och workshops är obligatorisk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1 samt ytterligare ett moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Manusskrivning - 5hp
Moment 2: Skriftliga prov i samtals-, text- och innehållsanalys - 5hp
Moment 3: Skriftliga prov och examinerande seminarier i retorik - 5hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 80 högskolepoäng inom huvudområdet Bildproduktion, inklusive kurserna Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 högskolepoäng och Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre, 15 högskolepoäng, på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ1093.

Summary in English

Students gain knowledge of the function of dialogue in different types of drama, and conduct analyses of the text and content of existing dramatic text. Students write a dialogue script, acquire basic understanding of acting instruction and make an audio recording of that script. They examine rhetoric and conversation analysis, and the knowledge acquired is then applied in the writing of scripts.

Litteratur

Referenslitteratur