Kursplan

Kursplan: Video på nätet 2: Audiovisuell operativ kommunikation

Kurskod: BQ2053
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion gällande informationsfilm/instruktionsfilm för nätet
 • motivera specifika designval utifrån relevant datainsamling
 • motivera specifika designval utifrån informationsdesignsteori och/eller inlärningsteori
 • skriva en projektbeskrivning inklusive avtalsmall
 • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar
 • skriva en analys av samproduktionen och diskutera det egna arbetet med denna utifrån frågor som rör datainsamling, kreativitet, innovation, informations-/instruktionsansats, etik, distributionssätt och hållbarhetsaspekter
 • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
 • visa samarbetsförmåga med studenter, lärare och extern samarbetspart.

Innehåll

Studenten genomför en samproduktion i grupp i formen av en informationsfilm/instruktionsfilm som ska distribueras via nätet. Studenten presenterar en idé/synopsis för bedömning och därefter vidtar självständigt arbete med avbrott för avstämningar och handledning. Arbetsgången är strukturerad enligt agil projektledningsmetodologi och studenten planerar och genomför arbetet enligt denna projektledningsmetod. Studenten medverkar som produktionsmedlem även i andras samproduktioner. Projektet redovisas och diskuteras med extern part från branschen. Kursen avslutas med en redovisning av erfarenheter som gjorts under projektarbetet.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av skriftliga arbeten, audiovisuella arbeten, muntliga redogörelser, diskussioner vid seminarier, handledningar och workshopar. Närvaro vid redovisningar, seminarier, handledningar och workshopar är obligatorisk.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, projektarbete, aktivt deltagande i tillämpningsövningar, redovisningar samt seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1 och 2 samt ytterligare ett moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Samproduktion av informationsfilm/instruktionsfilm - 8 hp
Moment 2: Skriftlig projektbeskrivning - 3 hp
Moment 3: Projektpresentation - 2 hp
Moment 4: Skriftlig filmanalys - 2 hp

En förutsättning för att kunna få betyget VG är att informationsfilmen/instruktionsfilmen produceras och redovisas inom föreskriven tid.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 90 högskolepoäng inom huvudområdet bildproduktion, inklusive kursen Video på nätet 1: Audiovisuell retorisk kommunikation, 15 högskolepoäng, varav 7 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

In the course students learn how to present a project idea for an instructional film that is to be distributed via the Internet, how to successfully complete the project, as well as how to present the final result.
On completion of the course, students shall be able to:

 • independently initiate, plan and complete a co-production of an information film / instructional film for the web
 • justify specific design choice based on relevant data acquisition
 • explain their specific design choices based on information design theory and / or learning theory
 • write a project description including a template for an agreement
 • carry out a project presentation including visualizations
 • write an analysis of the co-production and discuss their own work with it based on issues related to data collection, creativity, innovation, information / instruction approach, ethics, distribution methods and sustainability
 • reflect and discuss their own and others‘ productions
 • demonstrate interpersonal skills with students, teachers and external collaborative partners.

Litteratur

Referenslitteratur