Kursplan

Kursplan: Arbetsplatsförlagd bildproduktion

Kurskod: BQ2054
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa på medvetenhet om skillnaderna mellan att studera bildproduktion och att vara yrkesverksam inom medieproduktionsområdet
  • redogöra för en bildproduktionsarbetsplats organisation, olika yrkesroller eller yrkesfunktioner, förekommande anställningsformer och eventuella kundrelationer
  • analysera relationen mellan den bildproduktionsverksamhet som bedrivs på arbetsplatsen och dess ovan nämnda strukturella aspekter
  • föra ingående resonemang om yrkesetiska frågor kopplade till en specifik arbetsplats
  • diskutera vad det innebär att samtidigt vara kreatör och medveten om sin roll i det offentliga samtalet på en given arbetsplats och utifrån en given yrkesroll.

Efter genomgången kurs ska studenten också ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att kunna:

  • visa på medvetenhet om sina personliga förutsättningar för att kunna fungera professionellt i olika roller på en arbetsplats, samt relatera detta till de förutsättningar som för närvarande gäller inom den bransch eller det branschsegment som arbetsplatsen kan sägas tillhöra
  • presentera problemställningar som förekommer inom en medieproduktionsverksamhet med inslag av rörlig bild, liksom förslag på lösningar till dessa
  • redovisa sitt bidrag vid kreativa processer på arbetsplatsen.

Innehåll

Studenten gör en arbetsplatsförlagd utbildning med handledare. På arbetsplatsen skapas en förståelse för gängse problemställningar och problemlösningar i daglig medieproduktionsverksamhet uppnås, med fokus på rörlig bild. Vidare får studenten tillfälle att koppla tidigare förvärvade kunskaper till de produktionsprocesser som yrkesverksamhet kan innebära, och reflektera över förutsättningarna för denna koppling. Ett särskilt utrymme ges för studenten att aktivt delta i kreativt konstnärligt tänkande, och gestaltningsprocesser. Men även, där så förekommer, få inblick i de kundrelationer ett medieföretag är beroende av.
Studenten studerar särskilt de aktuella villkor som gäller för arbetsplatsen med avseende på yrkesetik, yrkesroller, anställningsformer och arbetsplatsens organisation i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Studenten reflekterar även över arbetsplatsens och olika där förekommande yrkesrollers förhållande till mediekultur och samhälle i allmänhet och till det offentliga samtalet i synnerhet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en rapport som skrivs i anslutning till den arbetsplatsförlagda utbildningen, samt vid ett avslutande seminarium. Examinerande seminarier med tillhörande reflektionsprotokoll genomförs fortlöpande under kursens gång via web-kontakt.

Arbetsformer

Studenten tillgodogör sig kursen genom deltagande i arbetsplatsens bildproduktionsverksamhet med inriktning på rörlig bild, intervjuer, eget iakttagande och reflektioner samt seminarier. En rapport skrivs i anslutning till den arbetsplatsförlagda utbildningen där bland annat reflektioner kring problemställningar och problemlösningar i verksamheten, produktionsprocessernas kunskapskrav, utrymmet för kreativt konstnärligt tänkande och gestaltningsprocesser samt betydelsen av företagets eventuella kundrelationer ingår. Studenten beskriver även och reflektera över aktuella förändringar som arbetsplatsen genomgått på senare tid, om så skett.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Samtliga prestationer på kursen vägs samman till ett betyg om 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 150 högskolepoäng inom Bildproduktion, inklusive kurserna Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 högskolepoäng, samt en av kurserna Konceptutveckling inom medieproduktion, Konceptutveckling och innovation inom rörlig bildproduktion eller Manus för TV och film 5. Gestaltning och filmiskt berättande, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ2035.

Summary in English

The course consists of an industrial internship. A series of seminars (of which most are held on-line) completes the studies.
The course aims to make the student develop an awareness of the differences between studying Image Production and working within the media production industry. The student will be able to account for the organization of a place of work, its professions or work-roles, its forms of employment, as well as its clients, if any. These structural aspects of a place of work, as well as its ethical issues, will also be analyzed in relation to the kind of media production that takes place there. The student will be able to discuss the meaning of being a creative agent in a specific work-role at a specific production facility, that must be aware of his/her role as a participant in ‘public communication‘.
The student will also show awareness of his/her personal qualifications for an occupation within the media production industry, and be able to relate those qualifications to current conditions within the industrial segment that his/her place of work belongs to. He/she must be able to present problems and issues of production in running media production, as well as their possible solutions. The student willl also be able to account for his/her own contribution to creative processes at the place of work.

Litteratur

Referenslitteratur