Kursplan

Kursplan: Fördjupning i klippning för film/TV

Kurskod: BQ2057
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-03-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • värdera hur man ur ett större filmmaterial selekterar för att få fram ett tillfredsställande resultat med tanke på foto, skådespel och klipprytm
  • analysera verkningsgraden av varje beslut i klipprocessen
  • visa förmåga att ljudlägga samt förstå ljudets betydelse för filmen.

Innehåll

Ett färdiginspelat filmmaterial och ett tillhörande filmmanus utgör grunden för kursen. Studenten ställs inför större klippningsuppgifter med hög svårighetsgrad och en fördjupad klippteori.

Examinationsformer

Examinationen sker i seminarieform genom visning av det färdigklippta filmavsnittet och opposition (5 hp) samt en skriftlig analys av filmavsnittet (2,5 hp).

Arbetsformer

Studenten arbetar i grupp om två. Den skriftliga analysen skrivs självständigt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Presentation av och opposition på färdigklippt filmavsnitt - 5 hp
Moment 2: Skriftlig analys - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 52 högskolepoäng inom Bildproduktion, inklusive kursen Digital efterbearbetning av ljud och bild, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ2006.

Summary in English

On completion of the course, students shall be able to:

  • evaluate how to select from a large source of film material to obtain a satisfactory result with consideration given to photo, acting and editing
  • analyze the efficiency of each decision in the editing process
  • demonstrate the ability to add audio and to understand the importance of sound for the film.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VPM
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]52 högskolepoäng inom Bildproduktion, inklusive kursen Digital efterbearbetning av ljud och bild, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se