Kursplan

Kursplan: Byggmaterial

Kurskod: BY1015
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2008-04-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-01-01.
Reviderad:
Reviderad 2012-05-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-05-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper om de material och produkter som används vid byggande. Byggmaterialens tillverkning, tekniska och miljömässiga egenskaper samt användningsområden ska studeras.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva tillverkningen av olika byggmaterial
  • redogöra för byggmaterialens tekniska egenskaper
  • förstå miljöpåverkan under livscykeln för olika byggmaterial
  • ange användningsområden för byggmaterial
  • beskriva faktorer som påverkar valet av byggmaterial.
  • känna till hjälpmedel vid val av byggmaterial.

Innehåll

Tillverkning, egenskaper och användningsområden för betong och lättbetong, träprodukter, tegel, stål, aluminium, plast, glas och värmeisoleringsmaterial. Dessutom genomgång av egenskaper och användningsområden för papp, folier, fogmaterial och färger.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 3 hp 5/4/3/underkänd
Inlämningsuppgifter 1,5 hp godkänd/underkänd
Laborationer 0,5 hp godkänd/underkänd
Betygssättningen av kursen sker efter bedömning av den skriftliga tentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter och laborationer

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Burström, P. G.. (2007) Byggnadsmaterial : uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. 2 uppl. Lund : Studentlitteratur. (562 s). ISBN 978-91-44-02738-8

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJF
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:33%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se