Kursplan

Kursplan: Byggstatik och hållfasthetslära

Kurskod: BY1030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-05-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-05-18.
Reviderad:
Reviderad 2011-04-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-04-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper om beräkning och fördelning av laster och krafter på byggkonstruktioner. I hållfasthetsläran ska kunskaper inhämtas om de materialspänningar som krafterna ger upphov till.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Ta fram och beräkna förekommande laster på olika byggkonstruktion
 • Utföra lastnedräkningar
 • Beräkna krafter i stångbärverk
 • Beräkna krafter och moment i balkar och pelare
 • Utföra deformationsberäkningar
 • Beräkna krafter och moment i statiskt obestämda balkar
 • Känna till hur ramar och bågar dimensioneras
 • Beräkna spänningar vid tryck, drag och böjning och skjuvning
 • Utföra statiska beräkningar med dator

Innehåll

Beräkning av laster och lastnedräkning krafter. Beräkning av stångbärverk, statiskt bestämda och statiskt obestämda balkar. Beräkningsprinciper för ramar och bågar. Genomgång av hållfasthetslärans grundbegrepp såsom, dragning, tryck, böjning, skjuvning och knäckning. Datorberäkning av statiskt obestämda konstruktioner.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5 hp 5/4/3/underkänd
Projektarbeten 2,5 hp godkänd/underkänd
Betyget på skriftlig tentamen utgör betyg på kursen.

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Matematik l och ll 7,5 hp vardera eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

 • Heyden, S. (2008) Introduktion till strukturmekaniken. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. (307 s). ISBN 978-91-44-05125-3
 • Isaksson, T., Mårtensson, A. (2010) Byggkonstruktion: regel- och formelsamling: baserad på Eurokod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. (166 s). ISBN 978-91-44-07032-2

Referenslitteratur