Kursplan

Kursplan: Installationsteknik för energitekniker

Kurskod: BY1037
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-08-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper och färdigheter om systemuppbyggnad, dimensionering och redovisning av anläggningar för uppvärmning, tappvarmvatten, vatten och avlopp och ventilation i byggnader. Studenten ska känna till den historiska utveckling av dessa system samt vilka normer som reglerar utförandet. Studenten ska också kunna förstå innehållet i en VVS-ritning ( Värme, Ventilation, Sanitet).

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vad som styr det termiska inomhusklimatet
 • redogöra för hygieniska krav på inomhusmiljö och luftkvalitet
 • beskriva uppbyggnad av och material för tappvattensystem och avloppssystem i byggnader
 • dimensionera vatten- och avloppsinstallationer
 • beskriva funktion och material för olika typer av värmesystem och kylsystem
 • dimensionera värmesystem för byggnader
 • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten
 • beskriva funktion och material för olika typer av ventilationssystem
 • dimensionera ventilationskanaler
 • redogöra för normer som styr installationer i byggnader
 • redogöra för den historiska utvecklingen av installationssystem i byggnader
 • förstå förekommande begrepp och terminologi på en installationsritning

Innehåll

Kursen behandlar olika faktorer som påverkar inomhusklimatet. Vidare tas utförande och dimensionering av vatten, avloppssystem samt dagvattensystem upp. I kursen hanteras även byggnaders värmebalans, utförande och dimensionering av värmesystem samt beräkning av byggnaders effekt och energibehov. Slutligen behandlas kylsystem i byggnader, utförande och dimensionering av ventilationssystem samt normer för installationer och redovisning av installationssystem.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp 5/4/3/underkänd
Laboration 1hp godkänd/underkänd
Projektuppgift 2,5 hp godkänd/underkänd

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, projektuppgift och laboration.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Betyget på skriftlig tentamen utgör betyg på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande energilära för energitekniker, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Installationsteknik 5 el 7,5 hp.
Ersätter BY1028.

Summary in English

Litteratur

 • Warfvinge, C., Dahlblom, M. (2010) Projektering av VVS-installationer. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. (310 s). ISBN 978-91-44-05561-9

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJS
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Grundläggande energilära för energitekniker, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:12

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VKK
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Grundläggande energilära för energitekniker, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:12

Ansök

Ansök på Antagning.se