Kursplan

Kursplan: Byggprocessen

Kurskod: BY1042
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2012-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-08-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för byggprocessens olika skeden
  • beskriva hur byggbranschen är organiserad och vilka aktörer som medverkar i ett större byggprojekt
  • beskriva hur ett byggprojekt organiseras och upphandlas
  • beskriva vilka handlingar som upprättas under ett byggprojekts genomförande
  • beskriva lagar och regler samt entreprenadjuridiska bestämmelser som påverkar byggandet i Sverige

Innehåll

Kursen behandlar de centrala delarna i byggprocessens faser från idé till förvaltning; Lagar och bestämmelser, olika typer av handlingar, entreprenadformer, upphandling, roller och ansvarsfunktioner, introduktion till AMA-systemet samt till de planer och styrdokument som upprättas i projektet.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen 3 hp, (5/4/3/U)
Inlämningsuppgifter 2 hp, (G/U)
Betyget på skriftlig tentamen utgör slutbetyg på kursen.

Arbetsformer

Nätbaserade föreläsningar stöder och kompletterar kurslitteraturen.

Inlämningsuppgift genomförs som självständigt arbete med skriftlig eller muntlig handledning på nätet.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas som en del av kursen Byggplanering 7,5 hp (BY1031) för student på programutbildning i Byggteknik vid Högskolan Dalarna.

Summary in English

Litteratur

  • Nordstrand, U.. (2008) Byggprocessen. 4 uppl. Stockholm : Liber. (247 s). ISBN 978-91-47-01511-5

Referenslitteratur