Kursplan

Kursplan: Installationsteknik

Kurskod: BY1044
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2012-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-07-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper och färdigheter om systemuppbyggnad och funktion för anläggningar för uppvärmning, ventilation, tappvarmvatten, vatten och avlopp i byggnader. Studenten ska känna till den historiska utveckling av dessa system samt vilka normer som reglerar utförandet. Studenten ska också kunna förstå innehållet i en VVS-ritning ( Värme, Ventilation, Sanitet).

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vad som styr det termiska inomhusklimatet
 • redogöra för hygieniska krav på inomhusmiljö och luftkvalitet
 • beskriva uppbyggnad av och material för vatten- och avloppssystem i byggnader
 • beskriva funktion och material för olika typer av värmesystem och kylsystem
 • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten
 • beskriva funktion och material för olika typer av ventilationssystem
 • läsa installationsritningar
 • redogöra för normer som styr installationer i byggnader
 • känna till den historiska utvecklingen av installationssystem i byggnader

Innehåll

Kursen omfattar faktorer som påverkar inomhusklimatet. Vidare läggs fokus på byggnaders värmebalans, resulterande effekt och energibehov samt uppbyggnaden av värme- och kylsystem. Utförande av olika ventilationssystem och utförande av vatten och avloppssystem tas också upp. Till slut behandlas normer, standarder och ritningsteknik för installationer i byggnader.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen 4 hp (5/4/3/U)
Projekt 1 hp (G/U)

Betyget på skriftlig tentamen utgör slutbetyg på kursen.

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar och projekt.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BY1029.

Summary in English

Litteratur

 • Warfvinge, C., Dahlblom, M. (2010) Projektering av VVS-installationer. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. (310 s). ISBN 978-91-44-05561-9

Referenslitteratur