Kursplan

Kursplan: Bärkraftigt byggande och boende

Kurskod: BY1047
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara vad hållbar utveckling innebär för byggande och boende
  • beskriva byggprocessen, myndighetskrav och miljöaspekter vid byggande
  • redogöra för olika byggmaterials tekniska och miljömässiga egenskaper
  • redogöra för olika byggtekniker för småhus
  • redogöra för olika typer av installationssystem för värme, ventilation, vatten och avlopp
  • bestämma lämpliga byggmaterial, byggteknik och installationer för ett småhusprojekt inom hållbar utveckling
  • beskriva ett byggprojekt med kravspecifikation, ritningar, beskrivande text och bygglovsansökan
  • göra en byggteknisk genomförandeplan inklusive ekonomisk kalkyl, tidsåtgång och kontroller.

Innehåll

Kursen behandlar social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling, byggprocessen, myndighetskrav, miljöanpassade byggmaterial och byggmetoder, energihushållning, ventilation och inomhusklimat, vatten och avloppssystem, finansiering och genomförande.

Examinationsformer

Seminarier och projektarbete

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och projektuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U - G

Två projektuppgifter om 3,5 respektive 4 hp.
Två seminarier om 4 respektive 3,5 hp
För godkänt betyg på kursen krävs ett G på alla ingående moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Bokalders V, Block M. (2009) Byggekologi. Svensk byggtejänst. (480 s). ISBN 978-91-7333-362-7

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKJ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v22, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Stjärnsund
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:25
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se