Kursplan

Kursplan: Hållbar utveckling

Kurskod: BY1051
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-02-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-02-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen är en grundkurs som syftar till att öka medvetenhet och översiktlig kunskap om globala och nationella miljöfrågor såsom klimathotet, resursuttag, energianvändning och spridning av kemikalier, generellt och med särskild koppling till byggbranschen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vår tids miljöproblem, dess etiska aspekter och strategier för att hantera dem
 • beskriva begreppet hållbar utveckling
 • redogöra för uppställda miljömål på olika nivåer
 • beskriva miljöledning/miljöstyrning för myndigheter och företag
 • redogöra för byggbranschens miljöarbete

Innehåll

Begreppet hållbar utveckling är en röd tråd genom hela kursen som behandlar olika former av nationell och internationell miljöstyrning. De globala och lokala miljöproblemen och strategier för att hantera dem med hjälp av såväl internationella samarbeten som nationell lagstiftning, nationella miljömål och företagsspecifika miljöledningssystem utgör grunden i kursen. Vidare behandlas miljöbedömning av byggvaror samt introduktion till olika system för miljöklassning av byggnader. Kursen belyser även energianvändning i byggnader och energikällor för uppvärmning av byggnader.

Kursens fokus ligger på den ekologiska aspekten av hållbar utveckling, men även sociala och ekonomiska aspekter berörs.

Examinationsformer

Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter samt seminarier.
Företagsanknuten uppgift 1 hp
Seminarie 1 1 hp
Seminarie 2 1 hp
Inlämningsuppgift 2 hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar kombinerat med studiebesök och seminarier. Kursen bygger på allas egna förberedelser och aktiva medverkan och ett kritiskt och lärande förhållningssätt.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter BY1023 och BY1050.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:
 • describe the main environmental issues and problems of our time, including the ethical aspects and strategies for dealing with them
 • describe the concept of sustainable development
 • report on environmental objectives at different levels
 • describe the structure for environmental management for government agencies and companies
 • report on the environmental efforts of the construction industry

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJH
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:33%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se