Kursplan

Kursplan: Installationsteknik för energiingenjörer

Kurskod: BY1052
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-02-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-02-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskaper om systemuppbyggnad och funktion för anläggningar för uppvärmning, kylning och ventilation i byggnader. Studenten ska känna till vilka normer som reglerar utförandet for olika tillämpningar. Studenten ska också kunna förstå innehållet i en VVS-ritning (Värme, Ventilation, Sanitet).
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vad som styr det termiska inomhusklimatet
 • redogöra för hygieniska krav på inomhusmiljö och luftkvalitet
 • beskriva funktion och komponenter för olika typer av värmesystem och kylsystem
 • dimensionera värme- och kylsystem för rätt klimat och funktion
 • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och kylning
 • beskriva funktion och komponenter för olika typer av ventilationssystem, delvis med fokus på energiåtervinning
 • dimensionera ventilationskanaler enligt normer
 • framställa installationsritningar och visa förståelse för dem
 • redogöra för normer som styr installationer i byggnader
 • arbeta självständigt och i grupp i ett installationsprojekt
 • evaluera installationssystems prestanda ur ett primärenergiperspektiv
 • visa förståelse för hur styrning och reglering av värme- och kylsystem påverkar systemets effektivitet och drift

Innehåll

Kursen startar med att reda ut hur inomhusklimatet påverkar människan. Olika ventilationssystems utförande tas upp. Vidare beräknas en byggnads värmebalans så att det resulterande effekt- och energibehovet kan fastställas och lämplig uppbyggnad av värme- och kylsystem kan väljas. Till slut behandlas normer, standarder och ritningsteknik för installationer i byggnader.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen 4 hp (5/4/3/U)
Projekt med skriftlig och muntlig redovisning 3,5 hp (G/U)

Arbetsformer

Föreläsningar och projekt.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Betyget på skriftlig tentamen utgör slutbetyg på kursen

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Samläsning med kursen installationsprojekt BY1045 i byggingenjörsprogrammet i moment motsvarande 5,5 poäng.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur