Kursplan

Kursplan: Arkitektur och byggande

Kurskod: BY1053
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-02-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-02-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig kunskaper inom samhällsplanering, byggandets regelverk, byggnadsutformning och rumsplanering. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grunderna i plan- och bygglagen och boverkets byggregler
 • redogöra för byggprocessens olika skeden
 • beskriva planprocessen med dess aktörer och dokument
 • översiktligt beskriva olika arkitekturstilar
 • ta fram skisser till bostads- och rumsutformning för små- och flerbostadshus utifrån specificerade krav och behov
 • hantera utformning och placering av byggnader med hänsyn till omgivande miljö

Innehåll

Kursen behandlar historisk utveckling i samhälls- och byggnadsplanering med avseende på arkitekturstilar, planarbete, bostads- och rumsutformning. Vidare ger kursen en introduktion till byggprocessen, Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Kursen innehåller även flera praktiska moment där studenten får tillämpa teorierna om bostads- och rumsutformning i en inlämningsuppgift där skisser och beskrivningar tas fram för en byggnad.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen 3 hp 5/4/3/underkänd
Inlämningsuppgift 2 hp godkänd/underkänd
Betyget på den skriftliga tentamen utgör slutbetyg på kursen.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och inlämningsuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

The student will gain knowledge in planning, construction regulations, building design and space planning. After completing the course the student should be able to:

 • account for the Planning and Building Act and the National Board of Housing building rules
 • describe the different stages in the construction process
 • describe the planning process with its actors and documents
 • describe different architectural styles in overview
 • produce sketches for residential and room design for small and multi-family dwellings with regard to specified demands and needs
 • manage the design and location of buildings with respect to the surrounding environment

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJG
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:33%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se