Kursplan

Kursplan: Byggplanering och -produktion

Kurskod: BY1057
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen är indelad i tre delkurser med mål för resp. delkurs.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Delkurser

1.
Planering och upphandling,  6 högskolepoäng

 • redogöra för byggprocessen och dess olika skeden
 • definiera byggbranschens aktörer och dess uppdrag
 • beskriva vilka handlingar som upprättas och används under ett byggprojekts genomförande
 • ange vilka lagar och regler som påverkar byggandet i Sverige
 • beskriva olika entreprenadformer
 • upprätta utvalda handlingar som ingår i ett förfrågningsunderlag
 • kritiskt värdera ett förfrågningsunderlags struktur och innehåll

2.
Anbud och produktion,  6 högskolepoäng

 • redogöra för anbudsprocessen och svenska entreprenadjuridiska bestämmelser
 • utföra kostnadsberäkning och anbudskalkylering
 • utföra systematisk tid- och mängdberäkning i ett byggprojekt
 • beskriva dokument och metoder för projektplanering och projektstyrning
 • upprätta ett anbud utifrån ett givet förfrågningsunderlag
 • kritiskt värdera ett anbuds struktur och innehåll

3.
Arbetsmiljö (grund),  3 högskolepoäng

 • beskriva arbetsmiljöarbetets grunder beträffande lagstiftning, begrepp och aktörer
 • redogöra för systematiskt arbetsmiljöarbete ur fysiskt och psykosocialt perspektiv
 • redogöra för valda delar ur arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som berör byggbranschen
 • utföra riskbedömningar i olika skeden av ett byggprojekt

Innehåll

Kursen omfattar byggprocessen från idé till förvaltning. Innehållet fokuseras inledningsvis mot aktörer, handlingar och gällande regelverk i byggprocessens olika skeden. Vidare behandlas upphandlingsprocessen, olika entreprenadformer och entreprenadjuridik med fördjupning inom upprättande av förfrågningsunderlag och anbud. Kursen avslutas med fokus på produktionsstyrning och -avslut. Grundläggande arbetsmiljökunskap och fördjupning inom arbetsmiljöarbete i byggprocessens olika skeden löper parallellt med tidigare nämnt kursinnehåll. Kursen berör också kvalitet och hållbar utveckling genom hela byggprocessen med olika aspekter i respektive skede.

Delkurser

1.
Planering och upphandling,  6 högskolepoäng

2.
Anbud och produktion,  6 högskolepoäng

3.
Arbetsmiljö (grund),  3 högskolepoäng

Examinationsformer

Delkurs 1

 • Skriftlig tentamen 3 hp
 • Inlämningsuppgift 2 hp
 • Seminarier/Laborationer 1 hp

Delkurs 2

 • Skriftlig tentamen 3 hp
 • Projektuppgift anbud 2 hp
 • Seminarier/Laborationer 1 hp

Delkurs 3

 • Inlämningsuppgifter 2 hp
 • Seminarium 1 hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Inlämningsuppgifter U/G
Seminarier U/G
Laborationer U/G

Betygssättningen av kursen sker genom sammanvägning av de skriftliga tentamina.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Arkitektur och byggande 5 högskolepoäng och Byggprojekt småhus 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen överlappar BY1022, BY1031 samt BY2003 och kan ej tillgodoräknas samtidigt med dessa i en examen.

Summary in English

The course covers the construction process from initial concept to building management. The content first focuses initially on the actors, documents and applicable regulations in the construction process and its various stages. As well procurement process, various forms of contracting and construction law with specialization in creating specifications and tenders are all examined. The course concludes with a focus on production management and -closure. Basic work environment knowledge and specialization within the work environment in the construction process and it‘s different stages run parallel to the previously mentioned course content. The course also covers quality and sustainable development throughout the construction process with the different aspects of each stage. The content of the course is examined on the basis of the objectives of three modules with separate examination elements in the form of written exams, assignments, seminars and labs.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQY
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Arkitektur och byggande 5 högskolepoäng och Byggprojekt småhus 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se