Kursplan

Kursplan: Fastighetsförvaltning

Kurskod: BY1062
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskap om och förståelse för fastighetsförvaltningens olika skeden och förutsättingar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • bedöma och beskriva byggteknik för befintlig bebyggelse
  • redogöra för vanliga skador och renoveringsbehov i byggnader
  • redogöra för myndigheters krav vid ändring av byggnad
  • visa förståelse för byggnadskulturvård
  • visa förståelse för hur ombyggnad och förvaltning kan göras resurseffektivt
  • upprätta en underhållsplan
  • utföra kostnadsberäkningar för underhålls- och renoveringsåtgärder
  • beskriva grunderna i fastighetsekonomi

Innehåll

Äldre byggteknik i trä, tegel och betong gås igenom liksom skador och renoveringsbehov i det byggda beståndet. Begreppet byggnadskulturvård definieras. Myndighetskrav vid ändring av byggnad studeras utifrån PBL och Boverkets byggregler. Underlag för resurseffektiv förvaltning och ombyggnad tas fram. Innehåll och uppbyggnad av en underhållsplan studeras liksom grunderna i fastighetsekonomi.

Som projektarbete gör studenterna en underhållsplan för en byggnad.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig salstentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgift.

Skriftlig tentamen 4 hp
Inlämningsuppgift (projektarbete) 3,5 hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, studiebesök och projektarbete. Studenterna söker själva information med hjälp av Internet, handböcker, samt via kontakter med myndigheter och företag.

Projektarbete genomförs gruppvis.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Inlämningsuppgift (projektarbete) U-G
Betyget på skriftlig tentamen utgör slutbetyg på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Byggprojekt småhus 15 högskolepoäng och Byggfysik 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen överlappar delvis kursen Ombyggnad och underhåll 5 hp, BY1027.

Summary in English

The course aims to provide knowledge and understanding of property management, and its stages and aspects concerning problems with and the building structure of existing building stock, building conservation, maintenance planning and resource efficient management.

After completing the course, students shall be able to:

• assess and describe the structural engineering of the built stock
• account for common damage and the need for renovation of buildings
• explain the demands placed by authorities when changes are to be made to a building
• demonstrate an understanding of the meaning of cultural heritage of buildings
• demonstrate an understanding of how renovation and management can be resource efficient
• establish a maintenance plan
• perform cost estimates for maintenance and refurbishment measures
• describe the basics of real estate economics

Litteratur

Referenslitteratur