Kursplan

Kursplan: BIM projekt och projektering

Kurskod: BY1065
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att kursdeltagaren ska skaffa sig grundläggande kunskaper om BIM (Byggnadsinformationsmodellering) i hela byggprocessen utifrån olika aktörers perspektiv.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • Redogöra för BIM i byggprocessen och vad det innebär för olika aktörer såsom förvaltare, projektörer och entreprenörer
 • Utvärdera nyttan med BIM utifrån möjligheter och begränsningar för olika aktörer såsom förvaltare, projektörer och entreprenörer
 • Redogöra för ledarskap- och arbetsmetodik i BIM projekt
 • Beskriva rollerna i en BIM projektorganisation
 • Redogöra för branschstandarder och styrdokument i BIM projekt
 • Redogöra för vanliga datorstödda verktyg i BIM projekt

Innehåll

I kursen behandlas BIM (byggnadsinformationsmodellering) från koncept till avveckling för byggnadens/anläggningens hela livscykel. Kursen behandlar även hur arbetsmetoden förändrar och effektiviserar branschen.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 3 hp
Skriftlig redovisning av projektuppgift 3 hp
Skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, handledning (connectmöten) och arbete med projektuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Skriftlig redovisning av projektuppgift och skriftlig inlämningsuppgift, U-G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

The overall objective of the course is for students to gain knowledge of BIM (Building Information Modelling) in the entire construction process from the perspective of different stakeholders.

Upon completion of the course, students shall be able to:

 • Explain and describe BIM in the construction process and what it means for different stakeholders such as managers, designers and contractors
 • Evaluate the benefits of BIM on the basis of the possibilities and limitations for different stakeholders such as managers, designers and contractors
 • Describe leadership and work methodology in BIM projects
 • Describe the roles in a BIM project organization
 • Explain and describe industry standards and regulatory documents in BIM projects
 • Explain and describe common computer-aided tools in BIM projects

Litteratur

Referenslitteratur