Kursplan

Kursplan: Konstruktionsteknik

Kurskod: BY2009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-06-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-10.
Reviderad:
Reviderad 2010-11-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-11-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för partialkoefficientmetoden
  • bestämma laster på ett byggnadsverk
  • dimensionera byggkonstruktioner i trä, stål och betong
  • redovisa byggkonstruktioner med beräkningar och ritningar

Innehåll

I kursen behandlas laster på byggnadsverk såsom snölast, vindlast ,nyttig last , egentyngd samt jordtryck. Utformning och dimensionering av konstruktionselement tex. balkar, plattor, pelare och fackverk i konstruktionsmaterialen trä, stål och betong gås igenom. Laster och konstruktionselement kombineras sedan till sammansatta byggkonstruktioner för husbyggnader och anläggningar.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 7,5 hp

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar och övningar

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Isaksson, T., Thelandersson, S., Mårtensson, A. (2010) Byggkonstruktion : baserad på Eurokod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. (532 s). ISBN 978-91-44-07030-8

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VS4
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se