Kursplan

Kursplan: Geoteknik

Kurskod: BY2010
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-06-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper inom jordmaterialläran och jordmekaniken. Kunskaper ska också inhämtas om olika grundläggningsmetoder för byggnader och anläggningar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning.
 • beskriva spänningstillståndet i jorden
 • redogöra för olika jordars deformations- och hållfasthetsegenskaper
 • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
 • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
 • förstå orsaker till stabilitetproblem i slänter
 • redogöra för grundläggningsmetoder för byggnader och vägar.
 • redogöra för olika grundförstärkningsmetoder

Innehåll

Kursen inleds med jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning, spänningar i jord, deformationsegenskaper och hållfasthet . Inom jordmekaniken behandlas sättningar, spänningar i brottstadiet, bärighet, jordtryck och släntstabilitet. Grundläggningsmetoder för byggnader, broar och vägar gås också igenom.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5 hp 5/4/3/underkänd
Projektuppgift 1,5 hp godkänd/underkänd
Laboration 1 hp godkänd/underkänd

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Betyget på skriftlig tentamen utgör betyg på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

 • Sällfors, Göran. (2001) Geoteknik : jordmateriallära, jordmekanik. 3 uppl. Göteborg. (160 s).
  Anmärkning: Kompendium
 • Sällfors, Göran. (2002) Geoteknik. Jordmateriallära och Jordmekanik med exempelsamling. (68 s).
  Anmärkning: Kompendium

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VS2
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se