Kursplan

Kursplan: Examensarbete i byggteknik för högskoleingenjörsexamen

Kurskod: BY2016
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-02-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten inom givna ramar ska utföra ett arbete av utvecklingskaraktär och därigenom tillämpa under utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • Identifiera ett vetenskapligt intressant område att undersöka och formulera ett forskningsproblem.
  • Skriftligt och inom utsatt tid färdigställa ett vetenskapligt arbete med högt ställda krav på formalia och språkbehandling.
  • Kritiskt och systematiskt inhämta och bearbeta information från för teknikområdet relevant litteratur.
  • Utvärdera den tillämpade metoden utifrån vetenskaplighet och ingenjörsmässighet.
  • Visa förmåga att sätta in sitt arbete i ett sammanhang och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
  • Med hänsyn till vetenskapliga aspekter, kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete och kommunicera resultatet i dialog med andra.
  • Skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi.

Innehåll

Kursen utgörs främst av ett självständigt arbete som kan utföras enskilt eller i par, företrädesvis i nära samverkan med näringslivet. Utförs arbetet i par ska det framgå i rapportens förord vilken del som respektive författare bidragit med. Arbetet ska bygga på kunskaper som förvärvats under utbildningen och vara av tydlig relevans för utbildningens inriktning.

Examinationsformer

Examination sker genom inlämning av skriftligt examensarbete, försvarande av detsamma och opponentskap av annans examensarbete.

Arbetsformer

Examensarbetet motsvarar 10 veckors heltidsarbete. Detta innebär självständigt arbete i vilket det ingår problemformulering, litteraturstudier, projektspecifika studier, genomförande, analys och dokumentation. Arbetet genomförs med handledning från en handledare och examinator på högskolan. Om examensarbetet genomförs i samarbete med näringslivet, kan även en extern handledare från denna part utses.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Arbetet måste senast vara klart inom 18 månader från kursstart annars ges examensarbetet betyget U.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 120 hp inom byggingenjörsprogrammet avklarat.

Övrigt

Kursen ersätter BY2007.

Det självständiga arbetet får ej påbörjas innan startgodkännande erhållits från examinator.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur