Kursplan

Kursplan: Vägplanering

Kurskod: BY2018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-08-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Studenten skall efter avslutad kurs skaffat sig grundläggande kunskaper om övergripande planering samt planerings- och projekteringsmetoder inom väg-/järnvägssektorn samt inom VA-området. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de olika delarna i planeringsprocessen.
  • redogöra för olika övergripande mål för väghållningen.
  • översiktlig beskriva olika projekteringshjälpmedel och kunna använda dessa i enkla tillämningar.
  • redogöra översiktligt för nationella regelverk och riktlinjer för planering och projektering.
  • göra enkla projekteringar med hjälp av vanliga datorbaserade hjälpmedel för geometrisk och konstruktiv utformning av en vägkonstruktion.
  • dimensionera en vägöverbyggnad med hjälp av datorprogram.
  • utforma ledningssystem och reningsverk i ett VA-nät

Innehåll

Kursen behandlar hur planeringsprocessen ser ut från övergripande planering till arbetsplan och bygghandling, metoder för geometrisk och konstruktiv utformning samt processen för planering av drift- och underhållsåtgärder. Nationella regler, allmänna råd och tekniska beskrivningar gås igenom. Olika metoder och beräkningshjälpmedel presenteras och enkla övningar genomförs. Viktiga moment är också att beskriva hur konstruktionens utformning och tillstånd inverkar på framkomlighet, säkerhet, komfort och miljö under olika årstider.

Examinationsformer

Examination av kursen sker genom:
- Skriftlig tentamen 5,0 hp, 5/4/3/underkänd.
- Inlämningsuppgift, 1,0 hp, godkänd/underkänd.
- Övningsuppgifter 1,0 hp resp. 0,5 hp, godkänd/underkänd.

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar och projektarbete.
Övningarna sker normalt i Högskolans lokaler, men vissa övningar kan behöva genomföras hos olika företag under överinseende av specialister och lärare från Högskolan Dalarna.
Inlämningsuppgiften genomförs enskilt efter genomgång vid föreläsning eller övning. En skriftlig redovisning ska lämnas in.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kusen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 hp inom byggarbetsledar- eller byggingenjörsutbildning åk 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BY2008.

Summary in English

On completion of the course, students will have acquired basic knowledge about the planning process and methods for the geometrical and structural design of roads and railroads- , as well as methods for the management of maintenance and operation activities.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VS5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v5, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 60 hp inom byggarbetsledar- eller byggingenjörsutbildning åk 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se