Kursplan

Kursplan: Husbyggnadssystem

Kurskod: BY2019
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-06-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande uppbyggnaden av flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för olika stomsystem samt göra en lastanalys för dessa system
 • Visa och motivera hur gällande brand-, ljud-, lufttäthets och fuktkrav normalt uppfylls för ett flerbostadshus, kontorshus och industribyggnad
 • Visa förståelse för uppbyggnaden av förekommande konstruktionsdetaljer för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
 • Beskriva produktionsmetoder för olika stomsystem

Innehåll

I kursen behandlas förekommande stomsystem och detaljer för flerbostadshus, kontor och industrilokaler. Områden som brandskyddsprojektering, fuktdimensionering, ljudprojektering och funktionskrav i bostäder kommer även att belysas. Under kursens gång kommer en inlämningsuppgift att utföras där ett antal byggtekniska detaljer skall utarbetas. Lufttäthetsprovning kommer även att studeras.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp
Individuell inlämningsuppgift 0,5 hp
Laboration 0,5 hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Inlämningsuppgift och laboration U,G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Byggprojekt småhus, 15 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
 • Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ersätter BY2005
Max fem examinationstillfällen

Summary in English

The student should acquire knowledge in building technology, in particular as regards the construction of apartment buildings, office buildings and industrial premises. After completing the course students will be able to: 

 • Account for different frame systems and do a load analysis of these systems
 • Show how the current fire, acoustic, airtight unit and moisture requirements are normally met for an apartment, office and industrial building
 • Understand the structure of existing structural components for apartment buildings, offices and industrial buildings
 • Describing the production methods for various frame system

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQZ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:33%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Byggprojekt småhus, 15 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se