Kursplan

Kursplan: Byggprojekt stora byggnader

Kurskod: BY2021
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-01-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande uppbyggnaden av flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • arbeta självständigt och i grupp i ett husbyggnadsprojekt
 • redogöra för olika stomsystem samt kunna göra en lastanalys i dessa system
 • ange hur gällande brand-, ljud-, och fuktkrav normalt kan uppfyllas för ett flerbostadshus, kontorshus och en industribyggnad
 • redovisa byggtekniska konstruktioner för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
 • översiktligt projektera förekommande konstruktionsdetaljer för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
 • beskriva handlingar och aktörer i ett större husbyggnadsprojekt
 • redovisa delar av ett miljöcertifieringsystem för byggnader i ett större husbyggnadsprojekt

Innehåll

Ett husbyggnadsprojekt skall genomföras där studenten arbetar fram de tekniska och funktionella lösningarna. Områden som brandskyddsprojektering, fuktdimensionering, ljudprojektering och funktionskrav i bostäder kommer bland annat belysas. Kursens innehåll kan dock variera något beroende på valt projekt

Examinationsformer

Skriftliga deltentamina 3 hp
Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 4,5 hp
Betygssättningen av kursen sker genom sammanvägning av de skriftliga deltentamina.

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar och arbete med en projektuppgift. Under kursens första del sker en teoriuppbyggnad som examineras med deltentamina. Projektuppgiften startar parallellt med teoridelen i form av grupparbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Projektuppgift U-G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Byggprojekt småhus, 15 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Byggfysik, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Byggmaterial, 5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BY2017.

Summary in English

The student shall acquire knowledge in building construction, in particular with regards to the construction of residential, office and industrial buildings.

After completing the course, the student shall be able to:

 • work independently and in a group on a building project
 • account for various frame systems and conduct a load analysis on these systems
 • indicate how current fire, sound and moisture requirements are normally met for a residential building, office building and industrial building
 • describe building structures for residential buildings, office buildings  and industrial buildings
 • describe common construction details for residential buildings, office buildings and industrial buildings
 • describe documents and actors in a large building project
 • describe parts of a green building certification system in a large building project

Litteratur

Referenslitteratur