Kursplan

Kursplan: Förvaltning och ombyggnad

Kurskod: BY2023
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska bredda sina kunskaper om byggnader från olika tidsepoker samt utveckla förmåga till helhetssyn på förvaltning och ombyggnad av det befintliga byggnadsbeståndet.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva byggteknik och byggmaterial i befintlig bebyggelse för byggnader uppförda sedan 1900-talets början och framåt
 • beskriva ombyggnads- och renoveringsbehov för olika byggnadstyper
 • redogöra för krav enligt PBL och BBR som särskilt berör ändring av byggnad
 • beskriva hur kulturhistorisk värdering av byggnader utförs
 • utföra inventering och upprätta åtgärdsplan för en befintlig byggnad, och sammanställa en programhandling för ombyggnad
 • diskutera hållbarhetsaspekter på underhåll och ombyggnad av det befintliga fastighetsbeståndet
 • redogöra för grunderna i fastighetsekonomi och verktyg för ekonomistyrning såsom livscykelkostnadskalkyl och underhållsplan
 • självständigt planera, med adekvata metoder genomföra och redovisa resultaten i ett projektarbete

Innehåll

Kursen innehåller genomgång av byggteknik och byggmaterial för byggnader uppförda sedan 1900-talets början och framåt. Ombyggnads- och renoveringsbehov för olika typer av byggnader behandlas, med utgångspunkt i energihushållning, standardhöjande åtgärder, förändrad verksamhet samt renovering eller utbyte av installationer. Begreppet varsam ombyggnad definieras och hur kulturhistorisk värdering utförs gås igenom. Byggprocessen behandlas utifrån ombyggnadsperspektivet. Produktionstekniska aspekter på ingrepp i bärande konstruktioner, installationer, inredning och ytskikt mm berörs. Hållbarhetsaspekter på förvaltning och ombyggnad av det befintliga byggnadsbeståndet behandlas ur tekniskt, ekonomiskt, historiskt och socialt perspektiv och med koppling till de nationella miljömålen. Introduktion till fastighetsekonomi och verktyg för ekonomistyrning i fastighetsförvaltning såsom underhållsplanering och livscykelkostnadskalkyl (LCC) gås igenom, liksom ekonomisk bedömning av energieffektiviseringsåtgärder med BELOK Totalprojekt.

En stor del av kursen utgörs av projektarbetet med att utföra inventering och ta fram ett åtgärdsförslag för en verklig byggnad. I projektuppgiften ingår inventering av byggteknik, skador, farliga ämnen, kulturvärden osv genom inläsning av byggnadens handlingar, litteraturstudier och studiebesök.


Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig tentamen 3 hp, samt skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift, 4,5 hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, studiebesök och projektarbete. Projektarbetet genomförs gruppvis och redovisas skriftligt och muntligt med individuell granskning och opponering vid redovisningen.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.


Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Installationsteknik och dimensionering 7,5 högskolepoäng och Byggprojekt stora byggnader 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
 • Byggplanering och produktion 15 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Projektmetodik 5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall goal is that students will broaden their knowledge of buildings from different eras and develop a holistic approach to management and renovation of the existing building stock.

After completing the course the student should:

 • describe the construction technology and building materials in existing buildings for the buildings constructed since the early 1900s and onwards
 • describe the rebuilding and renovation requirements for different building types
 • explain the requirements of the PBA and BBR that in particular concern alterations to buildings
 • describe how the cultural and historical evaluation of buildings is carried out
 • conduct an inventory and draw up an action plan for an existing building, and prepare a programme of action for the rebuild
 • discuss sustainability aspects of maintenance and refurbishment of existing building stock
 • explain the basics of real estate and the tools for financial control, such as life-cycle costing and maintenance plan
 • plan and with appropriate methods implement and present results in a project

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VS3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Installationsteknik och dimensionering 7,5 högskolepoäng och Byggprojekt stora byggnader 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Byggplanering och produktion 15 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Projektmetodik 5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se