Kursplan

Kursplan: Byggkonstruktionsprojekt

Kurskod: BY2024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp: Byggteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-11-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande för ett konkret husbyggnadsprojekt kunna:

  • välja byggtekniska lösningar för en husbyggnad
  • utföra lastberäkningar
  • tillämpa konstruktionsberäkningar enligt eurocode på trä, stål och betong
  • dimensionera infästningar av byggdelar
  • dimensionera grundläggningskonstruktion
  • utföra konstruktionsberäkningar med datorprogram
  • redovisa utförda beräkningar och CAD-ritningar i en rapport.

Innehåll

I kursen utformas och dimensioneras bärande delar i en husbyggnadskonstruktion. Laster bestäms och olika lastfall beräknas. Vertikala och horisontella konstruktionselement beräknas liksom infästningar för dessa. Även stomstabilisering och grundläggning dimensioneras. Framtagen konstruktion beskrivs och ritas i CAD. Beräkningar och ritningar redovisas i en rapport.

Examinationsformer

Skriftlig rapport och muntlig redovisning 7,5hp

Arbetsformer

Arbetsformerna är projektarbete med handledning. Handledning sker under schemalagda tillfällen.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Vid för sen inlämning av projektarbetet kan endast betyg U-3 erhållas.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Geoteknik 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen överlappar Byggkontruktionsprojekt, BY2013.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur