Kursplan

Kursplan: Grundläggande programmering

Kurskod: DT1049
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs så ska den studerande kunna

 • konstruera enkla datorprogram i ett högnivåspråk
 • diskutera lämpliga lösningar för programkonstruktion
 • förklara detaljer i programkod
 • utveckla lösningar för mindre problem i datorprogram
 • testa, felsöka och modifiera datorprogram

Innehåll

Arbetet domineras av de övningar som studenten ska lösa. Att på ett systematiskt sätt utforma tydliga och effektiva lösningar samt att felsöka och testa deras riktighet är viktiga steg i det arbetet.

Kursens innehåll är uppdelat i tre moment.

Moment 1 (1,5 hp)
Momentet ger en orientering om problemlösning med hjälp av stegvis förfining och en introduktion till en integrerad utvecklingsmiljö.

Moment 2 (3,0 hp)
Viktiga begrepp för programmering i ett högnivåspråk behandlas. Några av dessa begrepp är literaler, variabler, operatorer, satser och metoder. Olika typer av satser för att styra programflöden beskrivs. Betydelsen av att skriva tydlig och väll indenterad kod betonas. Teknik för felsökning och lösningar introduceras. Algoritm-begreppet beskrivs.

Moment 3 (3,0 hp)
Arrayer behandlas. Fokus ligger på att utforma och implementera lösningar med hjälp av stegvis förfining och uppdelning av kod i metoder. Konstruktion av egna klasser introduceras. Läsning av, och skrivning till, textfiler behandlas.Grafiska användargränssnitt introduceras.

Examinationsformer

Examinationen för moment 1 består av en skriftlig inlämningsuppgift.

Examinationen för moment 2 och 3 består av inlämningsuppgifter och en datorbaserad tentamen på campus eller motsvarande för varje moment.

Arbetsformer

Studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter främst via självstudier. Grundmaterialet för studierna utgörs av föreläsningar, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras för varje fullföljt moment.

För att erhålla slutbetyg VG måste betyget för moment 2 eller 3 måste vara minst VG.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a

Övrigt

Studenten måste ombesörja att hon eller han har full tillgång till en dator med Windows 7 eller senare operativsystem och Internet bredbandsuppkoppling om minst 2 Mbit/s. Vidare krävs en webbkamera och ett headset med mikrofon.

Ersätter DT1033.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • construct simple computer programmes in a high-level language
 • discuss appropriate solutions for software development
 • describe details of software code
 • develop solutions for small-scale problems in computer programmes
 • test, debug and modify computer programmes

Litteratur

Referenslitteratur