Kursplan

Kursplan: Datakommunikation för IT-säkerhet

Kurskod: DT1050
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för historik och utveckling av system för datakommunikation sett både ur ett lokalt, globalt och vetenskapligt perspektiv
  • Redogöra för samtliga lager i OSI och TCP/IP modellen och lagrens tillämpningsområden
  • Redogöra för det vanligast förekommande applikationslager-protokollen och deras tillämpningsområden
  • Redogöra för ethernet-protokollets uppbyggnad och tillämpningsområden
  • Redogöra för vanliga typer av säkerhetshot mot lokala nätverk samt tänkbara motmedel mot dessa
  • Praktiskt tillämpa IPv4 vid design av IP-adress scheman för medelstora lokala nätverk
  • Praktiskt designa och implementera infrastruktur för medelstora lokala nätverk samt uföra felsökning i dessa
  • Bedöma, utifrån en infrastrukturell topologi, vilken routingteknik som är lämpligast, samt kunna implementera denna i medelstora lokala nätverk
  • Jämföra IPv4 teknik mot IPv6

Innehåll

Kursen är uppbyggd i två huvuddelar där den första behandlar datakommunikation ur ett historiskt och vetenskapligt perspektiv och visar hur utvecklingen har skett ifrån de första försöken inom militära områden fram till dagens globaliserade Internet med all den teknik som detta medför. Vidare belyses vikten av standards och protokoll för fungerande datakommunikation varför OSI- respektive TCP/IP-modellen sätts i fokus. Vidare tar den första delen även upp begreppen WAN och LAN med fokus på LAN-teknik vilket inbegriper en grundlig genomgång av ethernet protokollets struktur och tillämpning. Den första delen avslutas med att summera de byggstenar som behövs för att planera för, och designa en infrastrukturell lösning för ett mindre företag. Den andra delen fokuserar på olika tekniker för routing och switching i små och medelstora nätverk. Begrepp som då förekommer är RIP, EIGRP, OSPF, VLAN, ACL‘s, DHCP och NAT . Praktiskt lär man sig under hela kursen att hantera och konfigurera kommunikationsutrustning i form av routrar och switchar för att kunna realisera teoretiska kunskaper i en verklig infrastrukturell miljö.

Examinationsformer

Webbaserad tentamen i datorsal på campus eller motsvarande I, 1,5hp
Webbaserad tentamen i datorsal på campus eller motsvarande 2, 1,5hp
Lösande av praktisk uppgift inom fastställd tid i nätverkslabb 1, 1,5hp
Lösande av praktisk uppgift inom fastställd tid i nätverkslabb 2, 3hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt projekt (enskilt eller i grupp).

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet A7 med undantag för Fysik1b1 alternativt Fysik 1a, eller områdesbehörighet 7 med undantag för Fysik A, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan ges både på campus och som distans. Om kursen ges på distans måste student ombesörja att han/hon har tillgång till en internetuppkoppling om minst 2Mbit/sek samt webbkamera och ett headset med mikrofon. Vidare krävs obligatoriska träffar på Campus i samband med tentamen (teoretisk o praktisk), och projektlaboration.

En allmän rekommendation är att man har en dator med ett Windows Operativsystem av aktuell version.

Ersätter DT1041.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur