Kursplan

Kursplan: Logik och matematik för datavetenskap

Kurskod: DT1056
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika algebraiska system, exempelvis modulär aritmetik och polynom aritmetik
  • använda grundläggande begrepp inom satslogik, mängdlära och relationer mellan mängder, grafteori, samt tillämpa dessa kunskaper på datavetenskap
  • implementera algoritmer som baseras på elementär talteori inklusive delbarhetsegenskaper
  • Tillämpa induktion och rekursion på problemlösning och programmering, speciellt för att hantera kombinatoriska problem
  • Relatera logik och matematik med datavetenskap.

Innehåll

I kursen studeras algebraiska system som inkluderar modulär aritmetik och polynomaritmetik. Logik och mängdlära behandlas såsom grafteori, satslogik, sanningsvärden, mängder och mängdoperationer, samt funktioner och relationer. Vidare behandlas grundläggande kunskaper i talteori och kombinatorik såsom delare och primtal, divisionsalgoritmen, Euklides algoritm, aritmetikens fundamentalsats, induktion och rekursion, permutationer och kombinationer samt binomialteoremet.
Kursens teoretiska innehåll utforskas genom programmeringsövningar för att förstå hur datavetenskap är grundade i logik och matematik.

Examinationsformer

Duggor 3*1,5 hp (U-G)
Laborationsrapporter 3 hp (U-G)

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och övningar

Betyg

Som betygsskala används U - G

För att få betyget godkänt krävs att alla examinationsmoment är godkända.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

This course covers the elementary logic and mathematics which underpins computer science. The concepts are explored in a practical way, with emphasis on programming examples.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UW2
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se