Kursplan

Kursplan: Nätverkssäkerhet

Kurskod: DT1057
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • Redogöra för metoder/tekniker för centraliserad övervakning av lokala nätverk
  • Designa, implementera och administrera Windows domäner och diskutera samverkan mellan andra operativsystem
  • Designa och implementera säkra och robusta infrastrukturella nätverkslösningar för komplexa lokala och distribuerade nätverk innefattande både trådad och trådlös teknik samt WAN kommunikation
  • Analysera och bedöma metoder för att stärka/härda den interna säkerheten i Routrar, Switch‘ar samt Windows Operativsystem
  • Analysera och bedöma lämpliga implementationer av säkerhet på mappar och filsystem inom en domän
  • Utföra risk-analys inom en domän kopplat till såväl enskilda användare som logiska grupperingar av användare och utifrån denna analys bedöma lämpliga åtgärder
  • Bedöma och implementera lämplig metodik för VPN- och brandväggslösningar
  • Producera välstrukturerad och välskriven dokumentation såväl i form av designdokument som tekniska rapporter

Innehåll

Kursen behandlar nätverkssäkerhet ur två perspektiv. En del tar upp lokala säkerhetslösningar i persondatorer, servrar och Windows domäner. Detta inkluderar hantering av användarkonton, härdning av Windows Operativsystem samt hantering av certifikat och kryptering av diskar/mappar/filer på Windows system. Den andra delen behandlar nätverkssäkerhet ur ett mer traditionellt perspektiv såsom brandväggsteknik, krypterade tunnlar, accesslistor samt härdning av Routrar och Switch‘ar. Begrepp som förekommer i kursen är t.ex. Active Directory, Servertjänster, Certifikat, SAMBA, NFS, Routrar, Switch‘ar, Routingprotokoll, Brandväggar, Accesslistor, Backup, VLAN, WLAN, WAN, LAN, NAT/PAT och VPN. Grundläggande arbetsmetoder är analys, design, implementation, verifikation samt dokumentation. I kursen ingår även att enskilt fördjupa sig inom ett säkerhetstekniskt område och skriva en rapport om detta och presentera arbetet för övriga studenter. I detta moment övas studenten i rapportskrivning, muntlig presentation samt opponeringsteknik.

Examinationsformer

Projektredovisning som examineras gruppvis (3,5 hp) och individuell seminarieuppgift med muntlig redovisning (4hp)

Arbetsformer

Föreläsningar samt laborationer, seminarier och projektarbete både enskilt och i grupp. Kursen kan ges både på campus och som distans.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Datakommunikation för IT-säkerhet 7,5 hp, grundnivå 1 och Datakommunikation för IT-säkerhet II 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Om kursen ges på distans så måste den studerande ombesörja att han eller hon har tillgång till aktuellt Microsoft Windows operativsystem. En tillgänglig uppkopplingshastighet mot internet om minst 2Mbit/sek är också ett krav, liksom tillgång till webkamera och headset med mikrofon.

Vidare krävs även tillgång till programvaror för att virtualisera miljöer för operativsystem och infrastruktur för nätverk.

Ersätter DT1044.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur