Kursplan

Kursplan: Etisk hackning och penetrationstest

Kurskod: DT1058
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för de grundläggande principerna och teknikerna om hur attackerare kan ta sig in i datasystem.
 • tillämpa förvärvad kunskap praktiskt genom att utföra etiska penetrationstester (pen-test) och dölja intrång
 • utföra analys av dataintrång och granskningar av informationstekniska säkerhetsrisker
 • bedöma olika informationstekniska lösningars styrkor och svagheter vad gäller datasäkerhet
 • självständigt presentera och utföra demonstrationer av pen-test i undervisande syfte
 • värdera hacknings samhälleliga roll utifrån såväl ett socialt, etiskt som ekonomiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar initialt hur olika operativsystem, mjukvaror, nätverk och protokoll fungerar. Därefter behandlas de vanligaste faserna i it-attacker. Däribland

 • Spaning och informationssökning.
 • Scanna och kartlägga datasystem.
 • Tillskansa sig åtkomst via OS, applikationer och nätverk.
 • Eskalera rättigheter i datasystem.
 • Skapa bakdörrar och behålla tillträde till datasystemet.
 • Dölja spåren av intrånget.

När attacker beskrivs presenteras motåtgärder och skydd mot dem.
Ett individuellt projektarbete där man fördjupar sig i ett relevant ämne avslutar kursen. Resultatet redovisas i en skriftlig rapport och muntligt i ett seminarie.

Examinationsformer

Examinationen sker genom 6 laborationer vilka redovisas skriftligen (4,5 hp), muntliga kompletteringar förekommer. Samt ett individuellt projektarbete där man fördjupar sig i ett relevant ämne vars resultat redovisas i en skriftlig rapport och muntligt i ett seminarie. (3 hp).

Arbetsformer

Studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter främst via självstudier.
Grundmaterialet för studierna utgörs av föreläsningar, hemuppgifter, inlämningsuppgifter, seminarier och läsning av kurslitteratur.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Laborationer U-G.
Det individuella projektarbetet styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Introduktion till operativsystem, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan ges som campuskurs och/eller som distanskurs.
Om kursen ges på distans måste studenten ombesörja för tillgång till en tillräckligt kraftfull dator med aktuell Microsoft Windows OS och internetuppkoppling om minst 2 Mbit/s. Vidare krävs en webbkamera och ett headset med mikrofon.

Ersätter DT1036.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur