Kursplan

Kursplan: Forskningsmetodik

Kurskod: DT1063
Poäng: 2,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska utveckla kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och deras tillämpning i vetenskaplig forskning.

Efter avslutad kursen ska den studenten kunna:

  • Redogöra för begreppet och betydelsen av vetenskaplig metod
  • Kritiskt granska och analysera vetenskapliga frågeställningar
  • Konstruera, utreda och försvara vetenskapliga frågor utifrån vetenskaplig grund
  • Redogöra för forskningsetiska ställningstaganden

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning av vetenskaplig teori, beskriver syftet med forskningsmetodik och ger en översikt över forskningsprocessen. Kursen behandlar hur man genomför litteraturöversikt och visar hur man genomför experiment.

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder beskrivs i kursen och kan användas i forskning för att utveckla ny kunskap och förståelse för vikten av grundläggande forskningsmetodik.

Forskningsetik kommer också att behandlas i kursen.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av aktivt deltagande på seminarier samt skriftlig och individuell muntlig presentation av en vetenskaplig granskning.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av obligatoriska seminarier där deltagarna förväntas delta aktivt, såväl muntligen som skriftligen genom olika typer av diskussioner, där både egna och andras vetenskapliga studier behandlas.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur