Kursplan

Kursplan: Biometriska äkthetsbevisningar

Kurskod: DT2019
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • Förklara hur biometriska system fungerar
 • Utveckla och skapa en eller flera biometriska autenticeringssystem
 • Utvärdera och analysera olika biometriska autentiseringssystem
 • Jämföra olika biometriska autentiseringssystem
 • Motivera varför något biometriskt system är bättre än något annat
 • Göra en kritisk granskning av vetenskapliga artiklar inom området för biometrisk autentisering och muntligt presentera den.

Innehåll

Biometrisk äkthetsbevisningar behandlar personigenkänning med hjälp av biometriska metoder. Kursen börjar med att introducera aktuella äkthetsbevisningstekniker, analysera dem och visa på både svagheter och fördelar med dessa.
Därefter införs biometriska äkthetsbevisningstekniker med bättre prestanda jämfört med befintliga metoder. Kursen behandlar de viktigaste stegen för att skapa ett eller flera biometriska äkthetsbevisningssystem. I fingeravtrycks-äkthetsbevisningar analyseras strukturer av fingeravtryck, olika sensortekniker införs samt fingeravtrycksegmentering och matchning. I ansiktsigenkänning, introduceras olika tekniker för ansiktsigenkänning, och en av de berömda metoder som finns för detta beskrivs i detalj. På samma sätt analyseras Iris- och röstigenkänning. Kursen jämför styrkor och svagheter för de olika biometriska autentiseringsteknikerna.
Laborationerna bygger på att använda en skriptbaserad utvecklingsmiljö (Matlab) som används som verktyg för att utveckla biometriska äkthetsbevisningssystem. Detta innefatter en introduktion till Matlab, nödvändiga programverktyg samt att utveckla ett eller flera biometriska äkthetsbevisningssystem.

Examinationsformer

 • Individuellt arbete med muntlig presentation, (4,5 hp).
 • Skriftlig redovisning av laborationer, (3 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och individuellt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Skriftlig redovisning av laborationer U-G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Databassystem, en grundläggande introduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Statistik inom datavetenskap och IT, Grundnivå 1, 7,5 hp
 • Fördjupad programutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter DT2013.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur