Kursplan

Kursplan: Intelligenta agenter för distribuerad problemlösning

Kurskod: DT3021
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Datateknik (DTA)
Ämnesgrupp: Datateknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-04-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Analysera teoretiska och praktiska aspekter av en intelligent agent
  • Utforma datorsystem som visar aspekter av samarbete, interaktion och förhandling mellan flera aktörer
  • Programmera en multiagent applikation med hjälp av relevanta verktyg och utvärdera dess prestanda
  • Tillämpa begreppet "semantiska webben" för att företräda distribuerad information och kommunikation med hjälp av en ontologisk modell
  • Visa förståelse för en vetenskaplig artikel inom området
  • Bedriva utveckling i området på ett tekniskt och etiskt korrekt sätt
  • Visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till områdena Multiagent system och distribuerad artificiell intelligens. Frågor som uppstår när intelligenta agenter interagerar för att lösa sammanhängande problem omfattas.
Policys och protokoll för kommunikation, resursfördelning, förhandling samt olika föreställningar om den sociala välfärden bland grupper eller samhällen av intelligenta agenter kommer att diskuteras.
Ytterligare uppmärksamhet kommer att läggas på spelteori med huvudsakligt fokus på frågor direkt relevanta för konflikter.
Slutligen kommer ontologiska modeller och vikten av semantiska webben och semantiska webbtjänster gås igenom. Java-baserade verktyg för att implementera agenter och komponenter kommer också att omfattas. Kursen har även ett projektarbete.

Examinationsformer

Workshop (1 hp)
Laborationsrapporter (1 hp)
Skriftlig salstentamen (1,5 hp)
Kritisk granskning och presentation av en forskningsartikel (1,5 hp)
Projektarbete (2,5 hp)

Arbetsformer

Studenten tillägnar sig kunskaper under föreläsningar, laborationer, tentamen, tekniska presentationer av artikel och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För godkänt betyg krävs att studenten godkäns i alla examinerande moment. Alla relevanta uppgifter skall lämnas inom den angivna tidsramen. Tidsramen meddelas via Fronter. Hålls inte tidsramen, blir det U. Slutbetyget på kursen sätts efter en sammanvägning av de olika momenten av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Artificiell intelligens 7,5 högskolepoäng avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWC
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Artificiell intelligens 7,5 högskolepoäng avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se