Kursplan

Kursplan: Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 2

Kurskod: EG1008
Poäng: 2,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • praktiskt tillverka en solfångare.
 • utforma en laboratorieuppställning för utvärdering av en solfångares tekniska prestanda.
 • utföra mätningar, beräkningar och utvärdera resultat för prestandabedömning av solfångare.
 • sammanställa och redovisa resultat muntligt och skriftligt.
 • utvärdera en solfångare både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.


Innehåll

Kursen omfattar tillverkning och utvärdering av den solfångarkonstruktion som utvecklades i kursen Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1. Produkten tillverkas och utvärderas med avseende på de val som gjorts. Tillverkningen ska genomföras på ett planerat och säkert sätt för att nå avsedd kvalitet. Utvärderingen ska bygga på begrepp och metoder med hänsyn till energitekniska och materialtekniska aspekter.

Examinationsformer

Skriftlig rapport (2 hp)
Muntlig presentation (0,5 hp)

Arbetsformer

Projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1, 5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskap

Övrigt

Summary in English

After completion of the course, the student shall be able to:

 • construct a solar collector in a mechanical workshop.
 • design a laboratory setup for evaluation of the technical performance of a solar collector.
 • perform measurements and calculations, and evaluate results in order to assess the performance of a solar collector.
 • perform a simple economical evaluation of the solar collector, and relate this to the technical performance.
 • compile and present results, both orally and in written form.

The course includes methods to build and evaluate the performance of the solar collector, which was constructed in part 1 of the course.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VMN
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:20%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1, 5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskap

Ansök

Ansök på Antagning.se