Kursplan

Kursplan: Bioenergi och fastbränslepannor

Kurskod: EG1009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för tillförsel och användning av bioenergi i Sverige och diskutera dess betydelse i förhållande till den totala energianvändningen i samhället.
 • Beskriva vilka processer som förekommer vid lagring av fuktiga biobränslen och de medföljande risker som uppkommer.
 • Genomföra grundläggande beräkningar relaterade till termer och begrepp för fastbränsle.
 • Beskriva hanteringen av bränsle och aska i en förbränningsanläggning samt beräkna energibalans, bränsle- och askflöden
 • Identifiera olika typer av pannor och eldningsteknik och diskutera karakteristiska skillnader i deras funktion.
 • Förklara grundläggande förbränningskemi och generering av emissioner till luft samt utföra och tolka enkla rökgasmätningar.
 • Förklara hur styr-, mät-, larm- och datainsamlingssystem fungerar i en modern värmeanläggning, beskriva grundläggande styrkretsar och diskutera deras påverkan på systemfunktion.

Innehåll

Kursen ger en överblick över olika typer av biobränslen som används idag med fokus på träbränslen. Karakterisering av vanligt förekommande biobränslen och vanliga termer och begrepp som används inom bioenergiområdet behandlas.
Kursen behandlar även uttag, produktion och lagring av fastbränslen. Omföringar mellan olika skogliga volymer och energivärden, beräkning av bränsle- och askflöden, energibalans och verkningsgrad förbränningskemi och utsläpp från förbränning samt rökgasmätningar går igenom. Vidare ges en översikt över olika typer av pannor och förbränningsteknik samt delsystemen kring dessa i en värmeproduktionsanläggning inklusive styr- och reglersystem.

Examinationsformer

Två inlämningsuppgifter 1hp+1,5hp
Laboration 1hp
Skriftlig salstentamen 4hp


Arbetsformer

Föreläsningar samt övningar, inlämningsuppgifter och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Inlämningsuppgifter och laboration U,G.


Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter EG1001 och del av MÖ1006

Summary in English

The course provides an overview of different kinds of bio fuels and the related production, storage and characterization of fuel. The focus is on the Swedish market and covers the storage and handling of forest fuels. The course introduces concepts and common vocabulary that are used within the subject field of solid bio fuels. Different types of boilers and basic calculations related to wood fuels, combustion and ash handling are introduced. Different boiler principles are presented including the control system.

Upon completion of this course, students will be able to:

 • Describe the supply and use of bioenergy in Sweden, and discuss its significance in relation to the total energy consumption in society.
 • Describe the processes that occur in piles of wet biomass fuels and the accompanying risks.
 • Perform basic calculations related to the terms and concepts of solid fuel.
 • Describe the handling of fuel and ash in a combustion plant, and calculate the flows of energy, fuel and ash.
 • Identify the different types of boilers and discuss the characteristic differences in their operation.
 • Explain the basic combustion chemistry and the generation of emissions to air, and perform and interpret simple flue gas measurements.
 • Explain how the control, measurement, alarm and data collection systems work in a modern heating system; describe basic control functions; and discuss their impact on system performance.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VK8
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VNP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se