Kursplan

Kursplan: Effektiv Energianvändning

Kurskod: EG1010
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-05-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna

 • redogöra för vilken typ av information och statistik som behöver samlas in för att göra energideklarationer på byggnader och energikartläggningar av företag och verksamheter
 • redogöra för vilka byggnadstyper som lyder under Lagen om energideklarationer
 • utföra en enklare energiberäkning i syfte att bestämma en byggnads energiprestanda med uppdelning av energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsenergi och verksamhetsenergi samt hitta åtgärdsförslag för att minska byggnadens energianvändning
 • beskriva hur olika typer av instrument används för att beräkna olika funktioners och maskiners energianvändning i en verksamhet
 • utföra beräkningar på såväl komponenter som delsystem och göra en bedömning av energisparpotentialen
 • bestämma en verksamhets energianvändning uppdelad på stöd- respektive produktionsprocesser
 • utföra en energikartläggning av ett mindre företag med förslag till energieffektiviseringsåtgärder utifrån en energisystemanalys och presentera detta i en rapport.

Innehåll

I kursen behandlas metoder för att kartlägga energianvändningen i byggnader och verksamheter samt åtgärder för energieffektivisering och består av tre huvudsakliga delar: Energiberäkning, energideklaration och energikartläggning. Teori, lagtexter och hjälpmedel beskrivs. Praktiska studier av byggnader och företag samt beräkningar genomförs.
Kursen börjar med förberedande teori inför att utföra en energiberäkning i syfte att bestämma en byggnads energiprestanda. Därefter beskrivs hur en energideklaration genomförs där fastighetens energianvändning fördelas på uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsenergi samt verksamhetsenergi. Syftet är att bestämma en byggnads energiprestanda samt hitta energieffektiva åtgärdsförslag.

I en energikartläggning studeras förutom fastighetens status även energianvändningen i olika typer av verksamheter såsom tillverkande företag och tjänsteföretag. Här är analys av elektriska maskiners funktion och elanvändning viktig och man lär sig olika analysmetoder för att beräkna energisparpotential i olika processer såsom kylning, uppvärmning, maskindrift, ventilation, belysning m.m. För att kunna förstå olika energieffektiviseringsåtgärders potential är det viktigt att kunna dela upp en verksamhets/företags energianvändning i stöd- respektive produktionsprocesser. I detta moment genomförs en energikartläggning på ett företag som sedan presenteras i en rapport vilken ska omfatta Energimyndighetens minimikrav och rekommendationer för en energikartläggning.

Olika typer av beräkningsmetoder för att kartlägga energianvändningen och energisparpotentialen i företag och byggnader ingår, liksom att göra enklare ekonomiska bedömningar av energibesparande åtgärder

Examinationsformer

Examination av kursen sker genom individuella inlämningsuppgifter (1,5 respektive 1 hp) och rapport (2 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök, seminarier och inlämningsuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Individuella inlämningsuppgifter och rapport betygskala U,G.
Betygssättning på kursen sker på basis av den skriftliga tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande energilära för energitekniker 7,5 högskolepoäng, Elinstallation begränsad behörighet 15 högskolepoäng och Installationsteknik för energitekniker 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Överlappar MÖ1009.

Summary in English

In the course different methods for energy mapping of building and business is treated, together with measures to reduce the energy use. The course contain the main parts: Energy calculations, energy declaration and energy mapping. Theory, law and tools is described. Practical studies of buildings and business is performed.

After the course, the student should be able to

 • review which type of information and statistics that is needed to be collected in order to make energy declatations of buildings and energy mapping of firms and businesses
 • review which type of buildings that is subject for the Law of building declarations
 • perform common energy calculations in order to decide the energy performance of a building with separation of energy use for heating, dometic hot water, energy use for building maintenance and other use, and to find actions for reduction of the energy use in the building
 • describe diffrent types of instrument (e.g. current clap meter and power meter) is used for calculating the energy use by different machines and activities
 • perform calculations on components and systems and making estimations of the energy saving potential concerning e.g. the building envelope, lighting, motors and installations for pressurised air and ventilatio
 • Calculating the energy use by a business, divided in support and production processes
 • perform an energy mapping including a report of a small company with suggested improvement measures based on an analysis of the energy systemen

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQU
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Grundläggande energilära för energitekniker 7,5 högskolepoäng, Elinstallation begränsad behörighet 15 högskolepoäng och Installationsteknik för energitekniker 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se