Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik

Kurskod: EG2004
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2015-10-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten inom givna ramar ska utföra ett arbete av utvecklingskaraktär och därigenom tillämpa under utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera ett vetenskapligt intressant område att undersöka och med stöd av handledare formulera ett forskningsproblem.
 • I skrift inom utsatt tid färdigställa ett vetenskapligt arbete.
 • Kritiskt och systematiskt inhämta och bearbeta information från relevant litteratur.
 • Välja metod och utvärdera den tillämpade metoden utifrån vetenskaplighet och ingenjörsmässighet.
 • Sätta in sitt arbete i ett sammanhang och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
 • Kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete med hänsyn till vetenskapliga aspekter och kommunicera resultatet i dialog med andra.
 • Skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi.

Innehåll

Kursen utgörs främst av ett självständigt arbete som kan utföras enskilt eller i par, företrädesvis i nära samverkan med näringslivet. Arbetet ska bygga på kunskaper som förvärvats under utbildningen och vara av tydlig relevans för utbildningens inriktning.

Examinationsformer

Examination sker genom inlämning av skriftligt examensarbete, försvarande av detsamma och opponentskap av annans examensarbete 15 hp.

Arbetsformer

Examensarbetet motsvarar 10 veckors heltidsarbete. Detta innebär självständigt arbete i vilket det ingår problemformulering, litteraturstudier, projektspecifika studier, genomförande, analys och dokumentation. Arbetet genomförs med handledning från en handledare på högskolan. Om examensarbetet genomförs i samarbete med näringslivet, kan även en extern handledare från denna part utses.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Arbetet måste senast vara klart inom 18 månader från kursstart annars ges examensarbetet betyget U.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 120 hp inom ingenjörsprogrammet i energiteknik eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Det självständiga arbetet får ej påbörjas innan startgodkännande erhållits från examinator.
Utförs arbetet i par ska det framgå i rapportens förord vilken del som respektive författare bidragit med.

Summary in English

The aim of the course is that students, within a given framework, shall complete a piece of work that is developmental in character and they shall, as a result, apply knowledge and skills acquired during their studies and thus obtain additional knowledge in the subject area. More specifically, upon completion of this course, students shall be able to:

 • Identify a scientifically interesting area to study and, with help from a supervisor, formulate a research question related to this.
 • Complete, within a set time, a written scientific paper.
 • Critically and systematically collect and process information from relevant literature.
 • Choose a method and evaluate this as based on scientific requirements and engineering.
 • Demonstrate an ability to place the work in context and identify the need for further knowledge.
 • With regard to scientific aspects, critically and systematically review and evaluate their own work and the work of others, and communicate the results in dialogue with others.
 • Write a report summary in English with proper use of the terminology within the subject area.

Litteratur

Referenslitteratur