Kursplan

Kursplan: Förnybar elgenerering

Kurskod: EG2008
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-06-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för koncept och teknologier för elkraftgenerering med grund i vanligt förekommande förnybara energikällor (1)
  • visa förståelse för sambandet mellan egenskaperna för processer, medier och tekniska system (2)
  • utvärdera produktionsmässiga förutsättningar och miljöpåverkan (3)
  • analysera, lösa och värdera resultaten av verklighetsnära kvantitativa problem rörande förnybar kraftgenerering, med utgångspunkt i matematiska modeller på naturvetenskaplig grund (4)
  • utifrån en frågeställning rörande delsystem eller mikrosystem som bygger på förnybar energiteknik självständigt utföra en väl avgränsad projektuppgift, av erhållna resultat dra rimliga slutsatser och skriftligt redogöra för dessa med referens till problemformuleringen. (5)

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska grunder, anläggningar och del/hjälpsystem för kraftgenerering ur vanligt förekommande förnybara energikällor samt deras roll i energisystem i stort, främst i Sverige men också internationellt.

Grundläggande fysikaliska principer för elproduktion från vind- våg- vatten- och solkraft gås igenom.

Dynamisk genereringsteknik med huvudsaklig tillämpning mot vatten-, vind- och vågkraft tas upp, liksom projektering och produktionsförutsättningar.

Vidare behandlas solcellssystem, deras uppbyggnad av olika celltyper och driftkarakteristik som konsekvens av kraftelektroniska system och produktionsmässiga förutsättningar vid anslutning till elnät respektive principer för hur delsystem eller mikrosystem kan utformas för att tillgodose elbehovet i olika exempel som enskilda hushåll, byar, näringar, industriell produktion mm.

Examinationsformer

• Tre individuella skriftliga delprov (duggor) omfattande 1,5 hp vardera för momenten inom vind- vatten- och solkraft (mål 1-4)
• Hemuppgift i vågkraft om 1 hp (mål 1-4)
• Projektuppgift om 2 hp. Omfattar att med beräkningsverktyg genomföra en dimensionering av ett mikrosystem baserat på en eller flera förnybara energitekniker (mål 5).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgift och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Inlämningsuppgift och projektarbete U-G.
Kursens slutbetyg baseras på en samlad bedömning av de tre delproven.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Mekanik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Mekanik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se