Kursplan

Kursplan: Fjärrvärmeteknik

Kurskod: EG2009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-11-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-02-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • beskriva olika typer av produktionsanläggningar i ett fjärrvärmesystem samt deras karakteristik, till exempel värmeverk, kraftvärme och fjärrkyla, samt olika energikällor som används.
 • beskriva fjärrvärmenätets och fjärrkylningsnätets uppbyggnad, underhållsbehov och underhåll, samt göra värmeförlustberäkningar och tryckfallsberäkningar i ett befintligt fjärrvärmenät
 • förklara hur styr-, mät-, larm- och datainsamlingssystemet fungerar i en modern fjärrvärmeanläggning och tolka mäthistorik
 • visa kännedom om olika komponenter och deras funktion i en fjärrvärmecentral, samt dimensionera en fjärrvärmecentral med avseende på värmeväxlare och styrventiler samt beskriva hur förändrade driftbetingelser påverkar deras funktion
 • förklara effekt- och energibehov i fjärrvärmenät, diskutera skillnader mellan olika lastprofiler och göra grundläggande beräkningar på fjärrvärmelaster
 • diskutera fjärrvärmens ekonomi och taxemodeller samt göra enkla ekonomiska kalkyler.

  Innehåll

  Kursen behandlar hur fjärrvärme fungerar, från produktionsanläggningar och olika energikällor via distribution till fjärrvärmecental hos slutanvändaren. Vidare studeras komponenter i systemen, beräkningar görs på effekt- och energibehov samt olika lastprofiler, dimensionering och förluster. Underhållsbehov och ekonomi i fjärrvärmeproduktion och försäljning gås igenom. Kursen ger en god inblick i hur fjärrvärmen fungerar och vilken roll den spelar i samhället.

  Examinationsformer

  Hemuppgifter och seminarier (2 hp)
  Laboration och seminarium (0,5 hp)
  Skriftlig salstentamen (5 hp)

  Arbetsformer

  Föreläsningar, laborationer, seminarier och hemuppgifter samt studiebesök på fjärrvärmeanläggning.

  Betyg

  Som betygsskala används U, 3, 4, 5
  Laboration: U, G
  Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

  Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

  Övrigt

  Ersätter MÖ2002.

  Summary in English

  This is a course on district heating and cooling, different types of heating plants, the technology and calculations of distribution and use. Economy regarding energy supply and sale is also treated in the course.
  After completion of the course the student shall be able to:
  • describe different types of district heating and cooling plants and their characteristics, e.g. combined heat and power plant and district cooling, as well as different energy sources for district heating and cooling
  • describe the structure and maintenance of district heating and district cooling networks, explain their maintenance and safety requirements and make calculations of heat losses and pressure losses in a district heating network
  • explain how the control- , measurement- , alarm- and data-acquisition system works in a modern heating plant and interpret the trend curves of measurement logs
  • describe the components of a district heating substation and their function, design a district heating substation with regards to heat exchangers and valves and describe how different loads affect their function
  • explain the energy and power demand in a district heating network, discuss differences between different energy load profiles and their impact on heating plants and make basic calculations on district heating loads
  • discuss the economy and taxation models of district heating and perform simple economic calculations

  Litteratur

  Referenslitteratur