Kursplan

Kursplan: Energisystemens sociala sammanhang

Kurskod: EG3004
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Energiteknik1
Solenergiteknik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
2A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-08-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-11-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska förbättra sin förståelse för den betydelse som olika sociala aktörer och sammanhang har för energisystemens funktion. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Identifiera ett antal grundläggande faktorer som krävs för att ny energiteknik ska kunna introduceras och få stabilt långsiktigt fotfäste i specifika kulturella sammanhang.
  • Redogöra för hur ett byte av energibärare eller energisystem kan variera med situation och kulturellt sammanhang, förklara hur denna förändring kan påverka olika kategorier av aktörer på varierande sätt, samt förklara skillnaden mellan utifrån- och inifrånperspektiv.
  • Analysera implementering och långsiktigt hållbar användning av energisystem med hjälp av vissa samhällsvetenskapliga begrepp och tillvägagångssätt.
  • Visa insikt i samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Innehåll

Kursen inkluderar rikligt med exempel från olika delar av världen. Exempel på energisystemens varierande kulturella sammanhang diskuteras under seminarierna utifrån föreläsningar, inläst litteratur, samt studentinlämningar. Studenterna hjälps åt med att förstå och jämföra det lokalt specifika, me att sätta in det lokala i ett internationellt sammanhang och globalt hållbarhetsperspektiv, samt med att hitta lösningar på konkreta poblemsituationer.

Studenterna får öva på att analysera olika energisystems möjligheter att börja användas och fungera på ett långsiktigt hållbart sätt. Viss orientering ges även i samhällsvetenskaplig metodik.

Kursen tar sin utgångspunkt i energisystemens tekniska komponenter. Till dessa läggs de sociala komponenter som krävs för att systemen ska fungera ute i samhället, d.v.s. de agerande människor - aktörer - som driver, utnyttjar eller fattar beslut om tekniken. Kursen lägger stor vikt vid sociala aktörers interaktion, samt vid deras respekive kulturspecifika roller, ansvars- och intresseområden. Kursen betonar även vikten av att skaffa sig inblick i olika aktörers subjektiva uppfattningar och erfarenheter av en viss energibärare eller energitjänst.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och seminariepresentationer. En uppsats,som även ska presenteras muntligt. Betyg rapporteras som två moment:

Skriftliga inlämningsuppgifter (2 hp)

Uppsats (3 hp)

Arbetsformer

Huvudsakliga arbetsformer är föreläsningar och seminarier. Arbetsformerna inkluderar även litteraturinläsing, muntliga och skriftliga seminarieförberedelser, samt uppsatsarbete (analysövning).

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Max fem examinationstillfällen.

Huvudområde Energi- och miljöteknik borttaget 2015-12-21.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur