Kursplan

Kursplan: Hållbara energisystem

Kurskod: EG3012
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Solenergiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-11-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara de grundläggande principerna för tekniska system vid generering av el från solenergi, vatten-, vind-, geotermi och bioenergi
  • förklara de grundläggande principerna för tekniska system för alstring av värme från solenergi, geotermi, bioenergi
  • förklara de grundläggande principerna för distributionssystem för el och värme
  • förklara de grundläggande principerna för kraftvärmesystem
  • utföra beräkningar för att uppskatta dimensionerande effekt och energiutbyte för enskilda anläggningar för hållbara energisystem
  • utföra beräkningar med simulerings- och optimeringsprogram för hållbara energisystem gällande enskilda hus, samhällen och regioner på nationell och internationella nivå
  • utvärdera energisystems hållbarhet utifrån analyser av miljöpåverkan och livscykelkostnad

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av olika tekniker för att generera el och alstra värme ur förnybara resurser i hållbara energisystem. Särskilt beskrivs tekniska principlösningar för anläggningar för elproduktion från solenergi, vatten-, vind-, vågkraft, geotermi,
bioenergi och värmeproduktion från solenergi, geotermi, bioenergi. Av särskilt intresse är också anläggningar som kombinerar el och värmeproduktion samt hybridsystem, såsom till exempel sol- och vindkraftsystem, sol- och biobränslesystem.
Vidare behandlas system i olika skalstorlekar: enskilda byggnader, samhällen/städer, länder/kontinenter. I denna del av kursen behandlas metoder för att modellera system på olika nivåer i form av ett projektarbete.
I den avslutande delen värderas miljöpåverkan och kostnader beräknas ur ett livscykelperspektiv för enskilda tekniker och systemlösningar.

Examinationsformer

Skriftligt och muntligt redovisad projektuppgift, 2 hp
Skriftlig salstentamen 3 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, en projektuppgift, två studiebesök

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Slutbetyget för kursen är baserad på betyget för tentan

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Max fem examinationstillfällen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VRH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v40, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se