Kursplan

Kursplan: Utformning av solenergibyggnader

Kurskod: EG3014
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Energiteknik1
Solenergiteknik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-08-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-11-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • ange och självständigt analysera olika sätt att anpassa och designa byggnader så att dessa genom sin utformning och sitt läge kan utnyttja solstrålningen och platsens mikroklimat för sin uppvärmning eller för att förhindra överhettning.
  • redogöra för hur olika typer av fönster i ett hus bidrar till såväl uppvärmning som överhettning.
  • Självständigt använda beräkningsprogram och göra beräkningar på en byggnads värmebalans där hänsyn tas till såväl intern som extern värmegenerering, inklusive bidraget från solstrålning och värmeförluster genom fönster.
  • kritiskt analysera hur en stad kan utformas och anpassas på ett hållbart sätt för att förhindra överhettning idag eller i framtiden.

Innehåll

Kursen börjar med en översikt över olika sätt att utforma en byggnad för att reducera byggnaders behov av energi för uppvärmning, kylning och ventilation genom att utnyttja tillgänglig solstrålning och platsens speciella förutsättningar. Fönstrens fysik, såsom G-värde och U-värde, samt byggnadens värmebalans gås igenom och studenten lär sig hur man ska räkna med bidrag från intern generering av värme och bidrag från solstrålning genom fönster. Dessa kunskaper används i såväl excelberäkningar av värmebalans i en byggnad som genom användandet av enklare simuleringsprogram för byggnaders energibalans. Kursen har en tonvikt på byggnader i Europa där värmebehovet dominerar över kylbehovet, men exempel och metoder ges för att man även ska kunna tillämpa kunskaperna på klimat där kylbehovet är större än värmebehovet.
Mikroklimat som vindar, luftfuktighet och skuggning pga topografi eller andra byggnader behandlas för att man ska förstå hur val av plats för en byggnad påverkar dess energibalans. Speciellt behandlas större städers lokala klimat och hur metoder som färgsättning och vegetation kan användas för att motverka överhettning av dessa.
Kursen ger också en översikt över olika verktyg och arbetsmetoder som kan användas av arkitekter och ingenjörer för att underlätta användandet av solenergi i bebyggelse, såväl för att utnyttja solenergin genom bebyggelsens utformning eller för att kunna integrera aktiv teknik för solvärme och solelproduktion i bebyggelsen.

Examinationsformer

Examination sker genom reflektionsprotokoll baserat på föreläsningar och litteratur 3 hp (U-3-4-5) samt individuella rapporter och laborationer i grupp 2 hp (U-G).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer och reflektionsprotokoll. Eventuellt kan studiebesök ordnas om lämpliga studieobjekt finns.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Slutbetyg sätts efter bedömning av reflektionsprotokoll. Väl genomförda skriftliga rapporter kan påverka betyget positivt.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, byggteknik, arkitektur eller motsvarande. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper. Avklarad kurs i Solstrålning och solgeometri 5 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Max fem examinationstillfällen (inlämnade reflektionsprotokoll och rapporter samt korrigerade rapporter efter kommentar från rättande lärare)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VRJ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v46, 2017 - v2, 2018
Studietakt:33%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, byggteknik, arkitektur eller motsvarande. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper. Avklarad kurs i Solstrålning och solgeometri 5 hp eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se