Kursplan

Kursplan: Solenergiteknikpraktik

Kurskod: EG3018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp: Energiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Solenergiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-11-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:

  • redogöra för det aktuella företagets organisation och verksamhet
  • genomföra ingenjörsmässiga projektarbeten inom solenergiteknik i en företags- eller organisationsmiljö med hjälp av teoretiska kunskaper från utbildningen
  • reflektera över sin framtida yrkesroll och sin egen kompetens
  • dokumentera, reflektera och redovisa projektarbeten

Innehåll

Studenten ska ges möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper inom solenenergiteknik i praktisk yrkesverksamhet. Studenten ska själv, i samråd med lärare, söka upp och ansöka om praktikplats. Kursen innefattar praktikarbete inom för utbildningsområdet relevanta företag och organisationer. Praktiken ska omfatta varierande arbetsuppgifter på praktikföretaget samt möjlighet till insyn i företagets verksamhet och arbetsproceser. Lämpliga praktikuppgifter är t.ex.planering, design, test eller utvärdering av solenergisystem eller komponenter av solenergisystem.
Examinationsformer

Individuell skriftlig rapport, omfattning minst 20 sidor, där studenten reflekterar över praktikens genomförande och redovisar det ingenjörsarbete som har genomförds under praktiken och muntligt presentation. (7,5 hp)

Arbetsformer

Förberedande seminarie, ingenjörsarbete inom solenergiteknik på företag eller organisation under minst 10 veckor, guidning och ledning av handledare på företaget/organisationen med stöd av kursansvarig lärare på högskolan. Redovisning av arbetet med skriftlig rapport och muntlig presentation.

Betyg

Som betygsskala används U - G


Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 45 högskolepoäng av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Beskrivning av praktikplatsens arbetsuppgifter ska göras och godkännas av ansvarig lärare.
En handledare skall utses på praktikplatsen. Studentkontakt med lokal handledare och ansvarig lärare på Högskolan skall ske kontinuerligt.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Sommaren 2017

Anmälningskod:HDA-H2VNG
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-03-15
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v24, 2017 - v36, 2017
Studietakt:40%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 45 högskolepoäng av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se