Kursplan

Kursplan: Engelsk språkstruktur

Kurskod: EN1086
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara grundläggande språkliga strukturer och företeelser (t.ex. ordklasser och satsdelar) i engelskan med hjälp av en grundläggande grammatisk terminologi, samt göra jämförelser med strukturer i andra språk genom att redogöra för likheter och skillnader dem emellan
 • tillämpa sina kunskaper om, och förståelse av, det engelska språkets struktur och dess stilistiska och regionala variationer för att kunna kommunicera skriftligt på idiomatisk engelska
 • självständigt lösa språkliga problem med hjälp av lexikon, grammatikor eller elektroniska källor
 • identifiera grammatiska och stilistiska fel i en egenproducerad text, rätta dessa fel och förklara varför en viss struktur eller ett visst ordval är att föredra i ett visst sammanhang
 • identifiera de vanligaste problemen som inlärare av engelska har samt beskriva och förklara för dessa varför problem uppstår och hur de bäst hanterar dessa problem för att underlätta språkinlärning.
 • visa förståelse för talljudsproduktionens grunder
 • läsa och transkribera ord och meningar med/till fonetisk skrift
 • visa skriftliga språkkunskaper genom att tillämpa grundläggande engelska grammatik- och skrivregler.

Innehåll

Kursen består av tre moment:
Moment 1. Grammatik 5 hp
Momentet behandlar grundläggande delar av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar som tar sin utgångspunkt i autentiska texter med olika typer av grammatiska problem.

Moment 2. Fonetik 1 hp
I detta moment studeras principer för engelskt uttal och intonation samt de viktigaste uttals- och intonationsskillnaderna mellan engelska och svenska. Engelskt uttal övas genom praktisk tillämpning av fonetisk skrift.
Moment 3a. Översättning 1,5 hp
Momentet innehåller översättningsövningar mellan svenska och engelska och ett kontrastivt studium av svenskt och engelskt språkbruk.
Moment 3b. Stilistik 1,5 hp
Studenter som inte har svenska som modersmål väljer i stället för översättning ett moment som innehåller övningar i engelsk stilistik och idiomatiska uttryck för att ytterligare stärka den språkliga färdigheten.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig tentamen. I moment 3a och 3b är även seminarierna betygsgrundande.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. All undervisning sker på engelska. I moment 3a och 3b är aktivt deltagande i seminarierna obligatoriskt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter EN1033.

Summary in English

Litteratur

 • Longman Dictionary of Contemporary English. London:Longman.
  Anmärkning: Senaste upplagan / Latest edition
 • Estling Vannestål, M. (2007) A University Grammar of English – with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur. (540 s).
  Alternativt:
  • Svartvik, J. och Sager, O. (1996) Engelsk universitetsgrammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (484 s).

Referenslitteratur

 • Biber, D., Conrad, S. & Leech, G. (2002) Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Edinburgh: Pearson Education Limited. (487 s).
 • Florby, G., Fält, F. (1994) Grammatiskt ABC. Uppsala: Scripta textproduktion. (67 s).
 • Leech, G. & Svartvik, J. (1994) A Communicative Grammar of English. 2 uppl. London: Longman.
 • Sager, O., Ormelius, S-E. Engelsk ordbildning.
 • (1988) Stora svensk-engelska ordboken. Stockholm: Norstedts.
  Läsanvisning: (eller motsvarande/or equivalent)
 • Stora engelsk-svenska ordboken. Stockholm: Norstedts.
  Läsanvisning: (eller motsvarande/or equivalent)

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VU6
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett

 
Anmälningskod:HDA-H2V44
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V45
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V46
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V47
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se